skip to Main Content

Vragen aan het College inzake wenselijkheid tramlijn door Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wenselijkheid tramlijn door Westland

Vraag 322 2014-2017

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft op 11 mei jl. kennis genomen van hierna opgenomen artikel in het Algemeen Dagblad.

Het artikel en in het bijzonder de opgenomen uitspraken van Haagse raadsleden doen vermoeden dat de Haagse Raad zich kennelijk op het standpunt stelt dat zij over het grondgebied van Westland gaan. Een dergelijke, nogal arrogante opstelling van die Haagse raadslieden was wel te verwachten nadat op initiatief van de burgermeesters van Den Haag en Rotterdam het ondemocratische vehikel Metropoolregio Rotterdam-Den Haag MRDH is gevormd. Daar is toen helaas de raadsmeerderheid van Westland vol ingetuind; alleen de fracties van Westland Verstandig en LPF stemden destijds tegen die vrijwillige ‘inlijving’ en dat niet zonder reden. Inmiddels is bekend dat een traminfrastructuur de MRDH en ook al daarvoor het Stadsgewest Haaglanden en aangesloten gemeenten opzadelde en nog steeds opzadelt met torenhoge kosten. Met name de railinfrastructuur, rails met bovenleidingen, vraagt ten opzichte van streekbuslijnen om veel extra financiële middelen en bovendien ligt regelmatig door werkzaamheden aan die infrastructuur de weg open, waardoor de bereikbaarheid verslechtert. De slijtage aan trams, vooral de vierkante wielen, is bekend.

Ook is gebleken op andere plaatsen dat een dergelijke traminfrastructuur een aanzuigende werking heeft op verstedelijking, hoogbouw, vooral dichtbij de tramstations, zgn. A-locaties. Hiermee gaat het bijzondere karakter van het Westland –een vereniging van dorpen– hoogstwaarschijnlijk (nog) sneller verloren, zo is de verwachting. Tenslotte is het niet ondenkbaar dat de rest van het Westland door die hogere kosten van de uitgebreide railverbindingen nog eerder zal gaan inleveren op het nog resterende streekbusvervoer.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 1. Westlands bestuur betrokkenheid.
 2. Is het College B&W bekend met de online petitie en het voorgenomen onderzoek van de gemeenteraad Den Haag naar een tramlijnverbinding tussen Den Haag en Hoek van Holland over Westlands grondgebied, zoals in het artikel genoemd?
 3. Zo ja, is het College daarin gekend en op welke wijze dan?
 4. Kan daarover meer informatie verstrekt worden? Graag toezending van de beschikbare informatie.
 5. Voors en tegens.
 6. Deelt het College de in de inleiding genoemde nadelen inzake hogere kosten, onderhoudslast traminfra en trams met bijkomende verkeersoverlast, de verstedelijking en mogelijk negatieve effecten op overig Westlands streekbusvervoer? Zo ja, graag nader duiden? Zo neen, waarom niet?
 7. Welke voordelen ziet het College?
 8. Financiën.
 9. Wat kost (bijvoorbeeld) 100 strekkende meter railinfrastructuur extra aan investering en onderhoud en wat kost de investering/onderhoud trams per reizigersplaats over bijvoorbeeld 25 jaren t.o.v. streekbusvervoer?
 10. Wat betekent dat aan lasten voor een verbinding tussen Hoek van Holland en Den Haag op jaarbasis?
 11. Hoeveel streekbuslijndiensten vertegenwoordigt dat bij benadering over een vergelijkbare lengte?
 12. Wat kosten de streekbuslijndiensten die over Westlands grondgebied gaan op jaarbasis in totaal?
 13. Huidig OV-gebruik per streekbus.
 14. Hoeveel reizigers gemiddeld per week maken gebruik van openbaar vervoer voor zover het buslijnen betreft die door die tramlijn vervangen zouden kunnen worden?
 15. Welke buslijnen betreft dat dan?
 16. Potentieel OV-gebruik.
 17. Is ook enigszins bekend hoeveel Hagenaars werkzaam / schoolgaand zijn in Westland en hoeveel Westlanders in Den Haag?
 18. En hoe zou dat ongeveer liggen voor het gebied ter hoogte van Monster en ‘s-Gravenzande, zeg maar het westelijke deel van Westland?
 19. Is ook bekend hoeveel Westlanders en Hagenaars met andere vervoermiddelen, zoals (e-)fiets, brommer/scooter, auto tussen beide gemeenten op werk-/schooldagen op en neer gaan?
 20. Nader onderzoek.

Is het College bereid – voor zover nog niet is gebeurd – nader onderzoek te doen naar de mobiliteit nu en in de toekomst, van Westlanders die in de gemeenten om het Westland naar school of naar werk gaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
L.P. Geubbels,
Plv. Fractievoorzitter

 

Back To Top