skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag 290 2014-2017

Edelachtbaar College,

Sedert 1 januari 2009 gold de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Die wet had tot doel chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkoming te bieden in de meerkosten die zij hebben vanwege hun ziekte of beperkingen. De wet behelsde een algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en een tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid. De wet verving de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven binnen de Wet inkomstenbelasting. Het betroffen aanvullende maatregelen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in hun meerkosten vanwege hun ziekte op beperkingen. Dit zijn maatregelen voor ouderen, korting op de eigen bijdrage van AWBZ-Wmo-zorg en een fiscale aftrekregeling voor bepaalde niet vergoede uitgaven.

Deze financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten en gehandicapten en ouderen is afgeschaft per 2014. De tegemoetkoming verviel omdat chronisch zieken en gehandicapten volgens het Rijk in sommige gevallen geen extra kosten hadden, maar wel een tegemoetkoming kregen. Het geld van de tegemoetkoming wordt daarom op een andere effectieve manier besteed. De gemeente biedt ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning en op de bijzondere bijstand. Daarvoor is door het Rijk extra geld vrijgemaakt. Ter compensatie is de aftrek specifieke zorgkosten gekomen, dat wil zeggen een aftrekbare post bij de inkomstenbelasting voor mensen die relatief veel gebruik maken van zorg zoals chronisch zieken, gehandicapten of ouderen. Die betalen dan minder belasting. Andere regelingen voor mensen met een laag inkomen zijn er. Tenslotte is er een tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten die is vastgelegd in de WAO, WIA en Wajong en het UWV voert die uit.

Onze fractie is benaderd door een aantal mensen die geen wettelijke tegemoetkoming chronisch zieken meer krijgen, terwijl die dat wel ontvingen in 2013, maar in 2014 en 2015 niet meer. Destijds is door het CAK bericht dat de tegemoetkoming zou stoppen en bij die informatie zat een antwoordkaart die gericht was aan de gemeente die de betreffende persoon of familie moest invullen. Sinds het afschaffen komt de mogelijke bijdrage voor een handicap of chronische ziekte niet meer bij het Rijk vandaan, maar bij de gemeente. De gemeente heeft ook budget beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben vanuit de Wmo of vanuit de bijzondere bijstand. De gemeente Westland voert haar eigen beleid hierop en de tegemoetkomingen worden per individuele situatie opnieuw bezien. Door de antwoordkaart terug te sturen naar de gemeente wordt ook toestemming gegeven aan CAK om de gegevens te delen met de gemeente.

De personen die zich bij onze fractie gemeld hebben, hebben een beschikking gekregen voor een vast bedrag per jaar, hetgeen zij sindsdien niet meer ontvangen. Zij hebben zelfs nimmer bericht van de gemeente ontvangen. Dit geeft voor die personen, die vaak al van een minimum moeten bestaan, problemen.

Bijgevoegd een brief aan een inwoner van Westland waarbij de uitkering is toegekend. Nogmaals op de antwoordkaart werd nimmer reactie ontvangen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • In hoeveel gevallen is er bij de gemeente Westland een antwoordkaart binnengekomen van mensen die een chronische ziekte-uitkering ontvingen die gestopt is en mensen die de gemeente daarvan op de hoogte brachten en aan de gemeente verzocht hebben om alsnog een bijdrage te ontvangen?
  • In hoeveel gevallen is er een alternatieve uitkering gegeven voor het gemis ingevolge de wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aan inwoners van Westland?
  • Wat betekent het budgettair bezien en welk bedrag wordt van rijkswege voor die zorg ontvangen en welk deel daarvan wordt uitgegeven door Westland?
  • Op welke wijze is de gemeente Westland bereid om alsnog het gemis aan de bijdrage ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aan Westlandse inwoners te compenseren? Welk budget is voorhanden?

bijlage artikel 42-vraag 290 Wet tegemoetkoming chronisch zieken

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top