skip to Main Content

Vragen aan het College inzake wijk Opstal Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijk Opstal Naaldwijk

Vraag 342 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners uit de wijk Opstal in Naaldwijk die een aantal urgente problemen aan onze fractie voorhielden.

Bewoners ondervinden overlast van de stank van in het bijzonder de minicontainers. De bewoners hebben dat gemeld bij het Meldpunt Leefomgeving, maar er gebeurt niets. Waarom die minicontainers niet wekelijks worden opgehaald, zeker met warm weer, is niet duidelijk. Met name de bewoners die vlak naast de plek waar de containers staan woonachtig zijn, is de lucht niet te harden.

Een ander probleem is dat de bosjes te hoog uitgroeien. Ongeveer tien jaar geleden is er een moord gepleegd in de betreffende wijk (Sneeuwklokje) en heeft de burgemeester toegezegd dat de struiken regelmatig gesnoeid zouden worden. Die toezegging is blijkbaar vergeten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande problematiek rondom de minicontainers?
  • Waarom reageert het Meldpunt Leefomgeving niet adequater en lost het probleem daadwerkelijk op?
  • Is er nagedacht om ondergronds verzamelcontainers in de wijk Opstal te plaatsen? Is het College bereid om eventueel in de wijk zelf navraag te doen of er voldoende draagvlak is voor een dergelijke structurele oplossing?
  • Is het mogelijk dat de bosjes wederom, gelijk enige jaren geleden, laag gehouden worden en dat in verband met de veiligheid in de wijk Opstal?
  • Is het mogelijk dat het College dat ook met de bewoners van de wijk Opstal communiceert en wellicht is een inloopavond gewenst om zaken als deze te bespreken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top