skip to Main Content

Vragen aan College inzake wijze inzamelen huisafval

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijze inzamelen huisafval

 

Vraag 1115 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Gisteren tijdens de raadsvergadering ontkende wethouder Snijders dat hij geschreven zou hebben dat de inzamelkosten bij ondergrondse verzamelcontainers lager zouden zijn dan bij het huis-aan-huis inzamelen van afval.

Bijgaand een letterlijk citaat uit het antwoord van 1 september 2021:

“In stedelijk woongebied worden minder minicontainers gebruikt voor afvalinzameling en zijn wijken meer uitgerust met (ondergrondse) verzamelcontainers. Inzamelkosten worden hierbij anders berekend en zijn lager dan het tarief voor huis-aan-huis inzameling, zoals bij de gemeente Westland”.

bijlage artikel 42-vraag 1115 memo wethouder Snijders 1-9-21

Gaarne een reactie van het College op deze uitlating. Aangenomen mag worden dat de wethouder weet welke antwoorden hij geeft en ook wat de gevolgen zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Moet uit het antwoord de conclusie worden getrokken dat inzamelkosten bij ondergrondse verzamelcontainers lager zijn dan het tarief van huis-aan-huis inzameling, dus met vier bakken en/of plastic zakken aan lantaarnpalen?
  • Waarom heeft de wethouder dan toch voor deze huis-aan-huis inzameling gekozen?
  • Is dit niet een nieuw feit waardoor het eerdere beleid snel op de helling moet?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top