skip to Main Content

Vragen aan College inzake wijze van inrichting openbaar vervoer in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

3 maart 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wijze van inrichting openbaar vervoer in Westland

Vraag 069 2022-2026

Edelachtbaar College,

Steeds meer klachten komen bij onze fractie binnen over de wijze waarop het openbaar vervoer in Westland is ingericht.

Mensen vinden terecht dat een goed openbaar vervoer een verantwoordelijkheid van de gemeente is. Zorggedragen moet worden dat zo veel als mogelijk mensen gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer.

De buslijn die via ’s-Gravenzande naar Den Haag rijdt, gaat -komende uit de Oudelandstraat- linksaf de Koningin Julianaweg op om zo door te rijden naar de Monsterseweg en daar rechtsaf te gaan naar Monster. Op het gedeelte van de Koningin Julianaweg tussen de Albert Schweitzerlaan en de Monsterseweg is geen enkele halte.

De busroute zou meer een route moeten rijden waar wel mensen woonachtig zijn. Zo zou de bus door de woonwijken Vreelande I, Vreelande II en Vreelande III kunnen gaan en komt langs het ISW. Dit zou slechts 2 à 3 minuten uitmaken voor de bus, maar een forse verbetering voor de bewoners in de betrokken wijken. Alleen op de Albert Schweitzerlaan, ter hoogte van de Rederijkerslaan, zal een halte moeten worden aangelegd op de plaats waar destijds een tijdelijke halte was.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om te bevorderen dat de betreffende buslijn op de aangegeven wijze gaat rijden en wat is daarvoor nodig?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top