skip to Main Content

Vragen aan College inzake wijze van ophalen oud papier in Westland op dit moment

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijze van ophalen oud papier in Westland op dit moment

 

Vraag 828 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door heel veel Westlandse inwoners die zich beklagen over de wijze waarop de papierbakken worden opgehaald. Er worden een groot aantal bakken op heel veel plekken gewoon vergeten, althans die worden niet geleegd, en klachten bij de gemeente leiden ertoe dat steevast wordt bericht dat na-legen geen optie is en dat de volgende keer de niet leeggemaakte bakken maar opnieuw moeten worden aangeboden. Ook het KCC van de gemeente lijkt helemaal overstelpt te worden met klachten van inwoners. Dit terwijl in december al het ophalen problematisch was en nu ook nog januari erbij en dat betekent natuurlijk dat er best wel een urgent probleem is. Waarom niet nageleegd wordt, dat wil zeggen dat men terugkomt en alsnog de bakken ophaalt, is niet duidelijk en had toch in een goede regeling met HVC opgenomen moeten worden. De wethouder deelde recent nog mede dat met HVC nog geen contract is. Is dat wellicht de reden. Chaos alom op meerdere fronten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om alsnog in overleg met HVC tot een snelle oplossing te komen van vorenstaande problemen en waarom zijn vorenstaande problemen kunnen ontstaan?
  • Waarom worden niet alle bakken leeggemaakt en worden, naar het lijkt bewust, een groot aantal bakken niet leeggemaakt en blijven deze onaangeroerd staan?
  • Acht het College dit een juiste gang van zaken en is het dan juist om onze burgers met bijna 10% verhoogde lasten voor het ophalen van afval op de nieuwe wijze te belasten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

Back To Top