skip to Main Content

Vragen aan College inzake wijze van opslag kunstwerken van de gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

5 november 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijze van opslag kunstwerken van de gemeente Westland / kapitaalsvernietiging / schandalig!

 

Vraag 788 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bijgaande foto (1) wordt onze fractie aangeleverd van de kunstwerken de Druivenkrentster in ’s-Gravenzande en het Paard zoals dat bij de ingang van het gemeentehuis ’s-Gravenzande stond. Dit is een foto die vanochtend genomen is op het gemeenteperceel wat bekend staat als “gemeentewerf De Lier”. De Druivenkrentster wordt ook in vol ornaat, toen ze nog in de tuin van het gemeentehuis stond, aangegeven. Zie foto 2.

Eerder heeft onze fractie al opmerkingen gemaakt over de wijze waarop opslag plaatsvindt van gemeentekunstwerken, ook onder meer van het Machteldbeeld wat in Monster ligt te verpieteren.

Onze fractie is intens verdrietig. Deze foto’s en de toestand zijn tekenend voor de wijze van handelen van dit College dat zelfs van dit soort simpele zaken een ontzettende puinhoop weet te maken. Hoe kan dit toch gebeuren?

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bekend met de situatie en hoe is dit te verklaren en waarom wordt hier geen toezicht op gehouden?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de wethouder hierover openlijk zijn excuses moet maken en ook exact moet aangeven hoe dit allemaal is kunnen gebeuren en waarom dit tekenend is voor het gedrag en de houding van het College op dit moment?
  • Wordt het nu ook niet tijd dat we ophouden met onzinnige spelletjes te doen en gewoon het Machteldbeeld gaan terugplaatsen op de plek waar het hoort, namelijk op het Marktplein?
  • Wat zijn de schadelijke gevolgen van deze wijze van opslag als kunstwerken uiteindelijk toch weer gebruikt gaan worden? Wie wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden?
  • Welke gevolgen trekt de verantwoordelijke CDA-wethouder P. Vreugdenhil? Is dit tekenend voor de wijze waarop hij controle uitoefent over aan hem toevertrouwde taken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top