skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake wijziging belastingplicht Westlandse burgers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wijziging belastingplicht Westlandse burgers

 

Vraag 201 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

In de Westlandse gemeentelijke verordeningen afvalstoffen- en rioolheffing wordt uitgegaan van een eenpersoons- dan wel meerpersoonssamenstelling. In Westland is ervoor gekozen om de gebruikssituatie per 1 januari van ieder jaar bepalend te doen zijn. Wijzigingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op de belastingplicht.

Onze fractie is benaderd door een aantal Westlandse burgers die te maken hebben met wijzigingen die na 1 januari plaatsvinden. Met name gaat dat dan vaak om schrijnende gevallen van overlijden van één van de partners dan wel –en dat gebeurt natuurlijk vooral bij ouderen- het opnemen in een zorginstelling in Den Haag of in ieder geval buiten Westland vanwege dementie of andere ziekten waardoor het langer samen blijven wonen niet meer mogelijk is. Ook in geval van overlijden en van een blijvende opname in een zorginstelling, moet de achterblijvende echtgenoot toch nog vele tientallen euro’s te veel betalen omdat sprake is van een eenpersoonshuishouding, terwijl hij het hele jaar door wordt aangeslagen als een meerpersoonshuishouden. In andere gemeenten wordt dat anders geregeld en zeker nu zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing het belasten van de daadwerkelijke kosten is, zou een en ander door het College anders benaderd moeten worden. Zodra één van de bewoners van de woning de woning verlaat, zou ofwel de aanslag aangepast moeten worden ofwel zou tot terugbetaling moeten worden overgegaan van het ten onrechte geheven bedrag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat vorenstaande situaties tot onrechtvaardigheden leiden doordat wel betaald moeten worden, terwijl men geen gebruik maakt van de afvalstoffenheffing en rioolheffing?
  • Is dat niet in strijd met het feit dat voor iedere Westlander gemaakte daadwerkelijke kosten verhaald worden en in de tarieven zijn opgenomen?
  • Is het College bereid om al of niet via een hardheidsclausule automatisch het te veel ontvangene te restitueren? Is in de huidige systemen waarin het GBA gekoppeld is aan fiscale systemen mogelijk dat dat vanzelf gebeurt zonder dat iemand daar om hoeft te vragen?
  • Is het College bereid om te bezien hoe dat bij andere gemeenten geregeld is?
  • Is het College eventueel bereid als niet vanzelf tot terugbetaling kan worden overgegaan, in ieder geval een verzoek terug te betalen kan worden gedaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top