skip to Main Content

Vragen aan het College inzake WMO-hulpmiddelengebruikers moeten zelf een keuze kunnen maken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake WMO-hulpmiddelengebruikers moeten zelf een keuze kunnen maken

Vraag 304 2014-2017

Edelachtbaar College,

Recent zijn er in de media berichten verschenen over misstanden bij de levering van WMO-hulpmiddelen. Mensen die afhankelijk zijn van de WMO-hulpmiddelen zouden geen keuze hebben. De gemeente en de WMO-hulpmiddelenleveranciers hebben afspraken gemaakt waardoor prijsprioriteit in plaats komt van klantprioriteit. Zo is algemeen bekend het feit dat bijvoorbeeld een rolstoel moet worden ingeleverd bij een verhuizing en dat vervolgens na de verhuizing door de andere gemeente een nieuwe rolstoel wordt geleverd. De gebruiker is gebonden aan de leveranciers van de gemeente. De nadelige effecten zijn ook in Kassa en RTL-Nieuws uitgelegd. Als de huisarts of tandarts of een ziekenhuis niet bevalt, dan gaat men naar een ander. Bij de WMO-hulpmiddelen kan dat blijkbaar niet en zijn er langdurige afspraken tussen de leverancier en de gemeente, waarbij de leverancier vaak in het kader van de aanbesteding “uitgeknepen” is, hetgeen dan natuurlijk vervolgens in het verdere traject merkbaar is. De WMO-hulpmiddelengebruiker komt terecht in een tombola van gemeente en hulpmiddelenleverancier. Inmiddels heeft het commerciële bedrijf Vegro in samenspraak met Support Magazine de zogenaamde WMO-powerkaart beschikbaar gesteld. Met die kaart wordt de gemeente door de klant geïnformeerd over het feit dat op basis van de wet de hulpmiddelengebruikers in de gelegenheid gesteld moeten worden zelf keuzes te maken. Voorts staan de vaste afspraken innovatie in de weg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke vaste afspraken heeft de gemeente Westland met WMO-hulpmiddelenleveranciers?
  • Kan het College die contracten aan de Raad verstrekken?
  • In hoeverre zijn hulpmiddelengebruikers gebonden aan de afspraken die de gemeente gemaakt heeft met leveranciers en in hoeverre werken die afspraken knellend voor wat betreft de keuze van de hulpmiddelen als wel voor wat betreft de innovatie?
  • In hoeverre bestaat in Westland voor hulpmiddelengebruikers de gelegenheid zelf de keuze te maken welk hulpmiddel zij wensen?
  • Is het College bereid om de Westlandse senioren te wijzen op de aanwezigheid van de WMO-powerkaart en ook daarvan gebruik te maken richting de gemeente?
  • Is het College bereid om eventueel met meerdere leveranciers afspraken te maken?
  • Wordt afdoende rekening gehouden met de wensen en de mogelijkheden van degenen die afhankelijk zijn van een WMO-hulpmiddel?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top