skip to Main Content

Vragen aan College inzake woningen met zorg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

19 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake woningen met zorg

 

Vraag 048 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

De gemeente Westland heeft grote behoefte aan woningen met zorg in de dorpscentra. Woningen waar inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen met zorg dichtbij of zorg op afstand en waar ook gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden van ruimten om met elkaar op een gezellige wijze te verblijven. Op een aantal plekken in Westland zijn al dergelijke wooncomplexen aanwezig en dat functioneert prima.

Westland Verstandig wil dat op meer plekken in de centra dit soort wooncomplexen worden gerealiseerd. Een unieke gelegenheid zou zijn daarvoor te gebruiken de eigen grond van de gemeente die bij de Naaldhorst ligt, maar wellicht ook op het terrein van de Naaldhorst. Nu Pieter van Foreest de aanvankelijke plannen om daar in 2021 een nieuw verzorgingscentrum te realiseren niet kan waar maken en die plannen vanwege de interne vastgoedstrategie heeft doorgeschoven naar zeker 2027, lijkt het wellicht gerade dat de gemeente tracht de gronden van Pieter van Foreest, waar de Naaldhorst staat en die grotendeels leegstaat al sinds 2015, verwerft om uiteindelijk een mooi plan zoals hierboven is aangegeven met senioren en zorg te realiseren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereid om met Pieter van Foreest contact op te nemen om het voormalige verzorgingshuis in eigendom over te nemen, dat te slopen en daarop een woonzorgcomplex te realiseren en daarin ook de gronden van de gemeente zelf te betrekken?
  2. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit een unieke locatie is voor dit soort projecten, in het centrum van Naaldwijk, goed bereikbaar met openbaar vervoer en een goede zichtlocatie?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top