skip to Main Content

Vragen aan College inzake woningen Sprongenloet 3 en 5 in Honselersdijk

4 juni 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake woningen Sprongenloet 3 en 5 in Honselersdijk

Vraag 217 2022-2026

Edelachtbaar College,

De woningen Sprongenloet 3 en 5 in Honselersdijk zijn in LOS 1 voorzien van een persoonsgebonden overgangsrecht. Het College heeft destijds aangegeven dat de woningen opnieuw beoordeeld zouden moeten worden en aangegeven is dat Sprongenloet 3 en 5 in aanmerking zouden kunnen komen voor een woonbestemming. Ze liggen immers in het lint en de Sprongenloet wordt als een secundaire weg aangemerkt.

Het andere dan agrarisch gebruik van de woningen is al gestart meer dan 25 jaar geleden zodat de woningen een woonbestemming zouden dienen te krijgen. Dit geldt temeer nu al meerdere woningen aan de Sprongenloet in de buurt van deze woningen een burgerstemming hebben.

Het College heeft aangegeven in een notitie dat aanpassen van de bestemming van deze twee woningen mogelijkerwijs in strijd zouden kunnen komen met “het gebiedsproces Broekpolder” en het nog door het Gebiedscoöperatie op te stellen ontwikkelperspectief. Dat perspectief is er nog niet en is ook niet vastgesteld en in feite wordt er getoetst aan iets wat er nog niet is. Dit lijkt in meerdere opzichten niet juist en ook in strijd met hetgeen eerder werd toegezegd aan de eigenaren van deze woningen.

Daarnaast heeft het College ook al eerder aangegeven bij andere plannen dat de door de coöperatie in voorbereiding zijnde nota geen toetsingskader zou zijn voor aanvragen die bij het College binnenkomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College bevestigen dat het nog geen enkele juridische status hebbende ontwerp en concept ontwikkelplan Broekpolder op geen enkele wijze ontwikkelingen in de Broekpolder in de weg staat?
  • Kan het College ook aangeven dat de ambtelijke opmerkingen over Sprongenloet 3 en 5 dat geen woonbestemming verkregen kan worden omdat er wellicht mogelijkerwijs strijd is met het nog niet bekende ontwerp-ontwikkelperspectief onjuist zijn?
  • Is het College bereid, zoals eerder beloofd, medewerking te verlenen aan een woonbestemming voor deze woningen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top