skip to Main Content

Vragen aan College inzake WSV Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 juli 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake WSV Westland

 

Vraag 009 2022-2026

Edelachtbaar College,

De raadsfracties zijn op 1 juli 2022 uitgenodigd door WSV Westland in De Lier om bij te praten.

Nu de aanleg van de Oostelijke randweg is afgerond, zou met WSV Westland gekomen moeten worden tot definitieve invulling van hun perceel, uitgaande van de toezeggingen die het College in het verleden gedaan heeft.

De vereniging heeft behoefte aan 20 nieuwe aanlegplaatsen die gemakkelijk gerealiseerd zouden kunnen worden richting De Lier. Op dit moment heeft de vereniging een wachtlijst en ook door de recente uitbreidingen van De Lier valt een toename van leden te verwachten. Daarbij komt dat het varen steeds populairder wordt en het ook steeds drukker wordt op de Westlandse vaarwegen.

De vereniging zou ook graag meer mogelijkheden hebben om samen te werken met Midden-Delfland omdat het varen daar natuurlijk ook zeer populair is.

Tezamen met D66, CDA en onze partij zal een verzoek worden gedaan om ter hoogte waar ooit het dierenpension van Ruigrok was, de brughoogte te verhogen omdat die nu maar 1.35 meter is en dus doorvaren niet mogelijk is.

Voorts vraagt de vereniging zich af hoe ver het staat met de concrete plannen met betrekking tot parkeren, accommodatie en de verdere inrichting. Een aantal drijvende aanlegsteigers die het slechtst waren zijn vervangen, maar de andere steigers moeten nog vervangen worden. De loods en de kantine van de vereniging moeten worden opgeschoven. Door de constatering dat de grond vervuild was werd een en ander opgehouden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke concrete plannen zijn er op korte termijn te verwachten voor de Watersportvereniging Westland?
  • Kan met het bestuur van de vereniging contact worden opgenomen om te overleggen, zodat zij duidelijkheid hebben en krijgen over de plannen en het tijdstip van uitvoering daarvan?
  • Worden de aanlegsteigers die nog niet vervangen zijn en die ook niet in goede staat zijn, op korte termijn vervangen?
  • Is het mogelijk om in overleg met het bestuur van de vereniging te komen tot een betere samenwerking met Midden-Delfland, teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de vaarmogelijkheden in onze regio?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top