skip to Main Content

Vragen aan College inzake Zebrapaden Verdilaan weggehaald

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

19 juni 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Zebrapaden Verdilaan weggehaald

Vraag 223 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt veel navraag en klachten over het feit dat de 2 zebrapaden over de Verdilaan zijn weggehaald. Daardoor moet omgelopen worden hetgeen voor mensen met een beperking en niet goed te been zijn een probleem is. Naar verluidt heeft de aannemer de zebrapaden weggehaald en is de Gemeente daarmee akkoord gegaan. Dus niet alleen wordt de Dijkweg afgesloten maar ook wordt de veiligheid van oversteken aangetast. Dit alles kan op weinig begrip rekenen en lijkt allemaal erg eenzijdig. Het is immers de bouwer die kiest voor dit gebouw en doet ernstig afbreuk tijdens de bouw aan de bestaande leefomgeving. De Gemeente en de portefeuillehouder stemmen in met een dergelijke handelwijze.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Waarom worden nu ook nog eens de 2 zebrapaden verwijderd en tot wanneer is dat de situatie?
  • Waarom wordt ingestemd met het weghalen van de zebrapaden terwijl die zeker een functie hebben en houden na de start van de bouwwerkzaamheden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top