skip to Main Content

Vragen aan College inzake zeer gevaarlijke trottoirs door wortels bomen Groenelaan nrs. 9 tot en met 35 Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 april 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake zeer gevaarlijke trottoirs door wortels bomen Groenelaan nrs. 9 tot en met 35 Honselersdijk

 

Vraag 078 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie was op bezoek bij een aantal bewoners van de Groenelaan in Honselersdijk. Zij confronteerden onze fractie met een ongelijke stoep, die overigens zeer smal is en eigenlijk voor senioren niet of nauwelijks toegankelijk is. Dit wordt veroorzaakt door de wortels van een tiental bomen. Een boom is omgehakt, maar daar staat nog een restant en ook dat levert gevaren op. Dit is zichtbaar op de foto die bijgevoegd is als nr. 1.

bijlage 1 artikel 42-vraag 078 foto Groenelaan Honselersdijk

Als nr. 2 wordt bijgevoegd een eerder artikel in Groot Westland van 7 april 2021 over dezelfde problematiek. De gemeente was doende met experimenten om wortels wel te kunnen kappen met behoud van de bomen en voorts zou de Groenelaan in het Projectenboek worden opgenomen. Dat alles heeft tot nog toe tot geen enkel resultaat geleid, hetgeen blijkt uit de foto’s die als nr. 3 worden overgelegd en wat de situatie ter plekke weergeeft. Het is inderdaad niet in orde en zeker nu een deel van de bewoners 80-plus is, is dit een onwenselijke situatie waar op de meest korte termijn een einde aan moet komen.

bijlage 2 artikel 42-vraag 078 artikel Groot Westland

bijlage 3 artikel 42-vraag 078 foto’s situatie stoep Groenelaan Honselersdijk

Onze fractie is ook benaderd door één omwonende die het jammer zou vinden als de bomen weg zouden gaan en voor de volledigheid maken we daar wel melding van.

Het is dan ook een opgave van de gemeente om met behoud van de bomen -die er overigens ook niet echt goed bijstaan- de stoep zodanig aan te passen dat deze wel zonder dat er gevallen wordt, kan worden belopen. Dat laatste is ook het doel van een stoep. Dringende aanpassing is nodig.

Inmiddels helpen klachten richting de gemeente niet meer, worden meldingen niet adequaat opgevolgd met concrete actie en kort en goed, hier moet op korte termijn maatwerk geleverd worden en de stoep dient te worden aangepast.

Experts melden zich ook bij onze fractie omdat dit probleem een beetje een verdergaand probleem is dan alleen de Groenelaan en die geven aan dat het op een bepaalde wijze kortwieken van een boom voor wat betreft de takken met zich mede brengt dat bovengrondse wortelgroei en wortels die de trottoirtegels omhoog werken ook kunnen worden “bewerkt”.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om zo spoedig mogelijk hier maatwerk te leveren en te zorgen dat de stoep tussen de Groenelaan nrs. 9 tot en met 35 toegankelijk gemaakt wordt, dat wil zeggen geen scheurvorming meer, geen gaten en geen oneffenheden, zodat er geen struikelgevaar meer is om die reden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top