skip to Main Content

Vragen aan College inzake zoektocht naar geschikte hondenvelden in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

7 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake de zoektocht naar geschikte hondenvelden in Westland

Vraag 101 2022-2026

Edelachtbaar College,

Al een aantal keren hebben wij aangedrongen als Westland Verstand op het aanwijzen van meer hondenuitlaatplaatsen in Westland. Daar blijkt behoefte aan te zijn en het College is daar mee bezig. Begin van het jaar is dit nog een keer gevraagd en toen werd aangegeven dat de vraag overbodig was omdat er toch aan gewerkt werd. Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en inwoners vragen ons hoe het staat.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Kan het College aangeven hoe ver het staat met zoektocht naar geschikte hondenuitlaatplaatsen in Westland vanwege de grote behoefte die blijkt te bestaan?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top