skip to Main Content

Vragen aan College inzake zomerhuisjes ’s-Gravenzandse strand

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 november 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake zomerhuisjes ’s-Gravenzandse strand

 

Vraag 033 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal inwoners van ’s-Gravenzande die al vele tientallen jaren lang een zomerhuisje hebben op het ’s-Gravenzandse strand. Dit zijn vaak huisjes die van ouders naar kinderen zijn overgegaan.

In 2021 waren er vaste plekken voor de zomerhuisjes en er werden bordjes geplaatst met nummers die dan weer bekend waren bij de gemeente Westland. Een andere plek kon alleen worden ingenomen als ingestemd werd en via de gemeente onderling geruild werd. Zoals dat ook in de vele jaren daarvoor gebeurde, werden de huisjes dan op zaterdag of zondag vóór de start van het seizoen geplaatst.

Pas dit jaar werd blijkbaar door de gemeente Westland de regel gehanteerd dat “wie het eerst komt, het eerst maalt” en degenen die het eerste kwamen, konden dan ook de beste plekken uitzoeken. Dit heeft tot veel gemor, ruzieachtige toestanden en zelfs files bij het strand geleid, omdat de zomerhuisjesplaatsers al heel vroeg voor de opgang van het strand gingen staan om als eerste in staat te zijn het huisje te plaatsen.

Een groot aantal bezitters van een zomerhuisje hebben contact gezocht met de gemeente en dat contact verliep erg moeizaam doordat terugbelverzoeken niet werden nagekomen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker belast met de organisatie en deze zou, aldus eigen mededeling van die medewerker, bezig zijn met een nieuw plan bevattende online reserveringen van plaatsen zoals dat ook bij vliegtuigstoelen het geval is, maar dat moest allemaal nog uitgewerkt worden en zal pas in 2024 gereed zijn. De betreffende personen hebben vervolgens aangeboden om zelf volgens het schema van 2021 bordjes te gaan plaatsen met nummers. Ook daarop werd niets vernomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is vorenstaande gang van zaken bij het College bekend?
  2. Is het College bereid om nog vóór het einde van het jaar het burgerinitiatief te honoreren dat een aantal zomerhuisjesplaatsers zelf de bordjes plaatsen volgens het schema zoals de gemeente dat in 2021 heeft aangehouden?
  3. Is het College bereid om het burgerinitiatief te faciliteren, waarbij wellicht het ook goed is om in de dagen dat plaatsing kan plaatsvinden, een BOA bereikbaar is voor het geval er toch afgeweken wordt van het schema?
  4. Is het College bereid om in ieder geval geen onnodige kosten te maken middels het inzetten van medewerkers voor het maken van digitale systemen waar een groot aantal zomerhuisjesplaatsers niets mee kunnen omdat ze digibeet zijn, en er dus geen onnodige onkosten gemaakt worden, maar voor een eenvoudige oplossing gekozen wordt, zoals hiervoor aangegeven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top