skip to Main Content

Vragen aan het College inzake niet zonder bijbetaling toestaan van geschikte trapliften in het kader van de WMO in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet zonder bijbetaling toestaan van geschikte trapliften in het kader van de WMO in Westland

Vraag 284 2014-2018

Edelachtbaar College,

Vorige week informeerden Westlandse inwoners uit ‘s-Gravenzande onze fractie over de weigering van een geschikte traplift, terwijl de noodzaak wel was aangetoond. Voorts zou na plaatsing van een deels niet bruikbare lift maandelijks een bijdrage verschuldigd worden voor deze WMO-voorziening. De reden voor dit standpunt door uw College over deze voorziening was louter een financiële. Het gevolg is dat geen traplift wordt aangeschaft en dat er dus een onveilige situatie blijft voortduren. Als men valt betekent dat niet alleen heel veel ellende en verdriet bij de betreffende personen en partners wat voorkomen had kunnen worden, maar ook veel extra kosten die daarna gemaakt moeten worden aan opvang, revalidatie etc. Prima natuurlijk als mensen langer thuis wonen, maar dan is het wel zaak dat de gemeente niet karig doet. Zeker nu de laatste jaren fors veel WMO-geld in Westland over is en het College, coalitie en de kleine oppositiepartijen die gelden o.m. voor de glastuinbouw gaat gebruiken.

In de zaterdagkrant van de Telegraaf wordt melding gemaakt van soortgelijke klachten elders in Nederland door ouderenbonden. Alle gemeenten houden forse bedragen over aan de van het Rijk ontvangen WMO-budgetten en toch wordt karig en te zuinig gedaan. Ja ,dan is het makkelijk om geld over te houden. Wrang is het dan om dat geld -€ 7.5 miljoen nota bene- uit te gaan geven aan reconstruerende glastuinders -eigenlijk alleen maar aan plannen en rapporten- of andere bestemmingen waar degenen die echt zorg nodig hebben weinig aan hebben.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het geval in ’s-Gravenzande, zoals hiervoor weergegeven, bekend bij het College? Waarom wordt daar niet een geschikte traplift in het kader van de WMO verstrekt?
  • Klopt het dat maandelijks ook nog eens een eigen bijdrage geleverd moet worden? Welke bijdrage is dat en hoe is dat in zijn algemeen geregeld?
  • Hoeveel trapliften zijn de afgelopen 3 jaren aangevraagd en hoe vaak is een aanvrage geweigerd of werd een andere traplift verstrekt dan gevraagd?
  • Hoeveel eigen bijdragen zijn opgelegd?
  • Welke criteria gelden voor de instemming met een traplift, welk type geplaatst wordt en heeft de gemeente met leveranciers vaste afspraken en zo ja welke?
  • Hoe kunnen inwoners zien wat de mogelijkheden en criteria zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top