skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake 25% huurverhoging sportcentrum Vreeloo en gymzaal ’t Achterlaantje

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake 25% huurverhoging sportcentrum Vreeloo en gymzaal ’t Achterlaantje en de voorgenomen verhoging Westlandhal ‘s-Gravenzande door wethouder Ouwendijk van VVD Westland

 

Vraag 160 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Inmiddels werd onze fractie benaderd met het bericht dat de gemeente Westland per 1 januari 2017 het huurtarief van vorenstaande accommodaties gaat verhogen. Inmiddels heeft wethouder Ouwendijk ook bijgaand memo gestuurd aan de commissie EFO. Tijdens de laatste commissievergadering heeft de wethouder bevestigd dat ook de ’s-Gravenzandse verenigingen een huurverhoging kunnen verwachten.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Invoering van het accommodatiebeleid geeft problemen. Is het juist om op het accommodatiebeleid al een voorschot te nemen en sportverenigingen in Westland te treffen door tariefverhogingen?
  • Probeert de wethouder voordat het accommodatiebeleid wordt ingevoerd al te doen wat in ieder geval Westland Verstandig niet wenst, namelijk het verhogen van de tarieven waardoor verenigingen nog verder onder druk komen te staan?
  • Is met de verenigingen overleg gevoerd omtrent de verhogingen en is in beeld gebracht wat de gevolgen voor die verenigingen zijn?
  • Zal door de tariefverhoging niet op een andere wijze aanspraak gemaakt worden op voorzieningen van de gemeente zoals het Kindpakket en andere voorzieningen die er zijn? Is dit in beeld gebracht?
  • Waarom worden nu na 11 jaar gemeente Westland de huurprijzen in De Lier aangepakt? Als dan ook elders in Westland de huren verhoogd worden, dan zal dat de verenigingen extra treffen. Waarom worden in de Westlandhal de tarieven ook opgehoogd?
  • Wat is het nut van de verhoging op dit moment gezien de huurverhouding die met Optisport bestaat?
  • De wethouder merkt op dat de nieuwe exploitant voor de zwembaden de toezegging van de gemeente krijgt dat de tarieven omhoog gebracht mogen worden. Op welke wijze wordt dat gestalte gegeven, in welke omvang en gaat de gemeente zich hier niet rijk rekenen door hogere huren te kunnen vangen, maar dat ten koste te laten gaan van de verenigingen? Verrijkt de gemeente zich hier niet over de ruggen van de verenigingen die het toch al lastig hebben omdat er geen subsidies meer zijn en verenigingen die de olie in de Westlandse samenleving moeten zijn?
  • Is dit beleid niet in strijd met eerdere beleidsnotities van het College? Is dit ook niet in strijd met het College Werkprogramma van dit College? Is dit ook niet in strijd met het VVD-verkiezingsprogramma van deze VVD-wethouder en de beloftes die zijn partij aan kiezers gedaan heeft?

 

bijlage art. 26-vraag 160 memo wethouder Ouwendijk

 

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top