skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake achterhouden informatie aan Raad/vooraankondiging ministerie aanwijzing

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake achterhouden informatie aan Raad/vooraankondiging ministerie aanwijzing Westland wegens niet naleven 7 privacyregels op het gebied van zorg.

Vraag 158 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Bijgaande brief is Westland Verstandig onder ogen gekomen. Het betreft een vooraankondiging aanwijzing Westland door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de privacy en het zorgvuldig omgaan met gegevens die aan de gemeente ter beschikking komen.

Geconstateerd wordt: “Uit diverse onderzoeken en incidenten blijkt echter dat eerder in gang gezette verbeteracties nog onvoldoende resultaat hebben geboekt.”

En

“Op 3 februari 2016 heeft u het oordeel van de inspectie betreffende uw gemeente ontvangen. Overwegende dat u volgens het oordeel van de Inspectie SZW niet voldoet aan normen 1.4, 2.3, 13.1 en 13.5 uit het Normenkader behorende bij de Verantwoordingsrichtlijn Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi.”

Naar aanleiding daarvan heeft de minister kenbaar gemaakt voornemens te zijn een aanwijzing te geven aan de gemeente Westland.

Van vorenstaande ontwikkeling en gang van zaken is de Raad volstrekt onkundig gehouden. Dit klopt niet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom heeft uw College de Raad niet geïnformeerd over hetgeen zich voordeed met betrekking tot de privacy en ook het oordeel van de inspectie?
  • Kunt u het complete dossier aan de Raad en wel per ommegaande beschikbaar stellen?
  • Wat zijn de schadelijke gevolgen van de handelwijze van uw College voor de Westlandse burgers nu u blijkbaar de privacyregels geschonden hebt?
  • Bij het laatste VNG-congres is aan Westland de prijs uitgereikt voor het privacyprotocol. Hoe is die farce en schijnvertoning en het gebak wat naar aanleiding daarvan is uitgedeeld te rijmen met wat er nu aan de hand is?

Westland Verstandig vindt deze kwestie dermate schokkend –het niet berichten aan de Raad en zelfs het tegendeel betogen dat alles prima verloopt en alles op orde is- dat een directe reactie op deze vraag op zijn plaats is. De betreffende brief van het ministerie wordt bijgevoegd.

 

bijlage artikel 26-vraag 158 brf Ministerie 14-3-16

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top