skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake afspraken met woningcorporaties Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake afspraken met woningcorporaties Westland

Vraag 107 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De laatste tijd staan de woningcorporaties in Westland in de aandacht. Dit terecht daar zij een belangrijke spilfunctie vervullen bij wat voor inwoners van Westland belangrijk is, namelijk hun woning en leefomgeving. Tot grote ergernis van in ieder geval de fractie van Westland Verstandig wordt geconstateerd dat wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland op zijn zachtst gezegd een gespannen relatie heeft met één van de corporaties, terwijl voor het maken van prestatieafspraken die ene –de grootste wooncorporatie van Westland- erg belangrijk is.

Afgezien van vorenstaande problematieken stuit onze fractie nog op het navolgende.

Woningcorporaties en met name Vestia verhuren in Westland een aantal wooncomplexen waar volgens de doelstelling alleen ouderen mogen wonen. Daargelaten dat Vestia zich niet altijd aan die regel houdt en uitzonderingen maakt, lijkt het goed dat de sociale eensgezindheid in zo’n wooncomplex optimaal wordt nagestreefd. Het toewijzen van vrijkomende woningen aan bij de bestaande bewoners passende personen is dan ook belangrijk. Vaak bestaat er een saamhorigheid die zich ook uit in het voor elkaar zorgen en elkaar op een aangename wijze bezighouden. Vaak vindt dan ook verhuizing pas plaats nadat er een hogere zorgvraag nodig is of erger nog in geval van overlijden.

Recentelijk heeft de Raad de Huisvestingsverordening aangenomen en de fractie van Westland Verstandig zou gaarne zien dat het College het navolgende met de woningcorporaties opneemt en ook in de prestatieafspraken meeneemt, namelijk dat voor het verhuren van appartementen in bestaande complexen een commissie van bestaande bewoners medezeggenschap heeft in de toewijzing zoals die gaat plaatsvinden.

Onze fractie is ter ore gekomen dat nu vaak in dat soort leefgemeenschappen ineens mensen uit Den Haag worden geplaatst. Noch de geplaatste mensen noch de overige bewoners zijn daar erg gelukkig mee. Dit moet worden voorkomen.

Dat leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bereid om met de corporaties in Westland vorenstaande problematiek te bespreken en ervoor zorg te dragen dat bij de toewijzing van woningen een commissie van bestaande bewoners een inspraak daarin heeft?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de huidige Huisvestingsverordening die ruimte laat en dat ook die ruimte gebruikt moet worden?
  • Is uw College bereid om op dat punt afspraken met de woningcorporaties te maken?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

 

Back To Top