skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bankjes Corelli Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

13 mei 2014

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bankjes Corelli Naaldwijk

Vraag 006 2014-2018

Edelachtbaar College,

Een aantal bewoners uit de omgeving waarvan de Corelli in Naaldwijk onderdeel uitmaakt, hebben zich bij de fractie van Westland Verstandig gemeld met het navolgende.

Al een groot aantal jaren staan ten behoeve van het nabij gelegen Pijletuinencomplex een aantal bankjes die vooral gebruikt c.q. misbruikt worden door jongeren voornamelijk van Afrikaanse/Marokkaanse herkomst. Bewoners zelf hebben al bericht middels een buurtscan dat er op grote schaal gedeald wordt, de voertaal Engels is en deze hangplek voor jongeren voor hele andere doelen gebruikt wordt dan waarvoor hangplekken bedoeld zijn. Bij de bewoners geeft dat een onveilig gevoel omdat sprake is van een soort afgesloten binnenplaats die vanaf de openbare weg niet zichtbaar en moeilijk bereikbaar is. Temeer nu Careyn op korte termijn haar verzorgingshuis gaat sluiten, het gras van de naastgelegen veldjes niet meer wordt gemaaid is er rondom de bankjes een sfeer ontstaan die bij de bewoners een hoogst onprettige en onveilige situatie veroorzaakt. Dit is ongewenst. Bedacht moet worden dat de bankjes destijds geplaatst zijn vanwege de bewonrs van de Pijletuinen. Nu deze gaat vertrekken en de bankjes in ieder geval door de bewoners van het verzorgingshuis absoluut niet gebruikt worden, kunnen de bankjes verwijderd worden zodat ook de hiervoor genoemde jongeren geen aanleiding meer zien om zich ter plaatse op te houden.

De bewoners hebben zowel bij het meldpunt Leefomgeving als bij de wijkagent/politie al heel veel meldingen gedaan. Begrijpelijkerwijs heeft de politie andere prioriteiten, komt wel langs waardoor het soms weer even rustiger wordt, maar dit zijn slechts tijdelijke effecten. Voorts maakt de politie allang geen aantekening meer van een eventuele melding en bezoek ter plaatse.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is vorenstaande overlast bekend bij uw College?
  • Nu de banken hun originele bestemming –destijds aangebracht voor de bewoners van het verzorgingshuis van Careyn- verloren hebben, is uw College bereid om de bankjes weg te halen danwel te verplaatsen naar een plek die vanaf de openbare weg goed zichtbaar is?
  • De bewoners hebben al uw College eerder verzocht de bankjes te verwijderen of ergens anders te plaatsen, doch de bewoners hebben geen inhoudelijke reactie van uw College ontvangen. Klopt dat en wat is de reden daarvan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top