skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake beleid uitbreiding/verbouwing glastuinbouw op percelen met een woningbouwbestemming

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake beleid uitbreiding/verbouwing glastuinbouw op percelen met een woningbouwbestemming

Vraag 011 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door tuinders die uit willen breiden danwel hun kassenareaal willen vernieuwen maar dat niet kunnen doen omdat zij zich bevinden in een gebied dat inmiddels bestemd is voor woningbouw. Woningbouw kan echter niet plaatsvinden vanwege de huidige crisis. Woningbouw wordt ook in de komende jaren niet voorzien op de betreffende stroken grond.

Blijkbaar worden aanvragen tot vernieuwing van het glasareaal of een gedeelte daarvan afgewezen omdat het niet zou stroken met de bestemming. Dit lijkt geen goede zaak daar op die wijze de ontwikkeling van het betreffende bedrijf ernstig in gevaar komt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Hoeveel aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn er door uw College ontvangen van tuinders van wie het bedrijf zich bevindt op een woonbestemming, maar waarvan voorlopig geen invulling gegeven kan worden aan de woningbouwplannen, laat staan aan verwerving door de gemeente?
  • Is het niet correcter dat uw College met een overgangsregeling komt voor die gevallen waarin te voorzien is dat vooralsnog geen bebouwing gaat plaatsvinden waardoor de betreffende tuinders wel kunnen uitbreiden/vernieuwen?
  • Is uw College bereid om aan de Raad op korte termijn een beleidsnota voor te leggen waarin de uitgangspunten voor een dergelijke handelwijze worden uiteengezet;

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

 

Back To Top