skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake benoeming secretaris-generaal bij de MRDH

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake benoeming secretaris-generaal bij de MRDH

Vraag 065 2014-2018

Edelachtbaar College,

Nadat eerst de veel besproken oud-wethouder van financiën van de gemeente Delft, de heer Vokurka, tot directeur Economie benoemd is –bij de laatste commissievergadering is daar door Westland Verstandig een rondvraag over gesteld waarvan de antwoorden niet helemaal geruststellend waren, zeker in het licht van de inmiddels wederom voor Delft aankomende artikel 12-status- wordt nu weer bekend gemaakt dat er een secretaris-generaal benoemd is bij MRDH. Een secretaris-generaal lijkt wel een erg overdreven naam voor een instituut zoals MRDH.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe is het besluit voor deze functie tot stand gekomen nu MRDH toch geen ministerie is en waarom deze protserige titel?
  • Is dit geen verkeerd signaal richting de burgers daar een secretaris-generaal ook in de regel veel geld verdient en het blijkbaar om een hoog ingeschaalde functie gaat?
  • Hoe verhoudt zich een dergelijke functie en bijbehorende honorering met de gedachte dat MRDH low profile zou zijn en in ieder geval geen onnodige kosten gemaakt zouden worden?
  • Hoeveel verdient de secretaris-generaal trouwens en betreft het in deze een dubbelfunctie met gemeentesecretaris van Den Haag of is dit een functie die fulltime is?
  • Hoe heeft onze vertegenwoordiger in het bestuur van MRDH gehandeld met betrekking tot deze benoeming en naamgeving van de functie en hoe heeft onze vertegenwoordiger gestemd?
  • Waarom weet de Raad niets van dit soort besluiten vooraf en moeten wij uit de pers lezen hoe het allemaal geregeld is? Is dit het niveau van het toegezegde democratische gehalte van de MRDH?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top