skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bestemmingsplan De Rentmeester

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bestemmingsplan De Rentmeester

Vraag 154 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Het College heeft nog niet ter visie gelegd het bestemmingsplan De Rentmeester waarbij een gigasupermarkt mogelijk wordt gemaakt op het perceel achter het complex De Secretaris in Naaldwijk. De vraag is of het nieuwe feit wat zich inmiddels heeft voorgedaan, te weten de te neergang van V&D, niet aanleiding is om in ieder geval dat plan in heroverweging te nemen. Immers op dit moment staat een deel van De Tuinen leeg en afgewacht moet worden of aan dat deel invulling gegeven moet worden. De vraag is dan ook of niet prioriteit gesteld moet worden aan invulling van de bestaande winkels in plaats van het bouwen van een nieuw winkelcomplex ter oppervlakte van ruim 1/3e van De Tuinen.

 

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Ziet uw College in de perikelen rondom V&D en de overige leegstand binnen De Tuinen aanleiding om af te zien van tervisielegging van het bestemmingsplan De Rentmeester?
  • Heeft uw College wel oog voor nieuwe onverwachtse ontwikkelingen zoals de te neergang van V&D en het vrijkomen van het gehuurde deel van De Tuinen? Op welke wijze gaat uw College dan om met dit soort nieuwe ontwikkelingen?
  • In de besluitenlijst van 1 maart 2016 vraagt de burgemeester aandacht voor de ontwikkeling met betrekking tot de winkelstand in Westland en het detailhandelbeleid. Wat is daar besproken en is ook het hiervoor genoemde aspect aan de orde geweest?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top