skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bijbanen collegeleden en het daadwerkelijke effect daarvan voor Westland en haar inwoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bijbanen collegeleden en het daadwerkelijke effect daarvan voor Westland en haar inwoners

Vraag 143 2014-2018

Edelachtbaar College,

Tot en met september 2012 had Westland 4.5 fte’s aan wethouders plus één burgemeester. De kosten daarvan bedroegen volgens de jaarrekening 2011 € 1.432.000,–. Zie pagina 267 van de jaarrekening 2011. Die wordt bijgevoegd.

Bij de wethouderswisseling in 2012 werd het aantal fte’s aan wethouders gebracht op vijf fulltime wethouders in plaats van twee parttime wethouders. Na de verkiezingen 2014 kozen de coalitiepartijen ervoor om alle zittende wethouders te laten zitten, maar door uitbreiding van de coalitie met VVD Westland was dus één extra wethouder nodig en toen kwamen er zes volledige wethoudersbanen. Alleen al de directe kosten bedroegen per 31 december 2014 € 3.779.000,– exclusief wachtgelden en pensioenen voor wethouders. Zie pagina 84 van de jaarrekening 2014 die wordt bijgevoegd. Uitsplitsing van deze post werd door de fractie Westland Verstandig gevraagd maar werd door het College, met instemming van de andere raadsfracties, niet verstrekt.

Bekend is dat in 2010 toen teruggegaan werd van 5 fte’s naar 4.5 fte’s er extra ondersteunend personeel middels secretaresses is aangenomen. Sinds 2012 en ook zeker sinds de verkiezingen 2014 zijn het aantal zogenaamde bestuursadviseurs van het College en de collegeleden, secretariële ondersteuning en de communicatieafdeling ten behoeve van het College en de collegeleden verder uitgebreid.

Ondanks vorenstaande constateert onze fractie dat zij gelijk heeft gekregen en dat de wethouders blijkbaar geen volledig emplooi kunnen vinden voor de gemeente Westland. Overigens heeft Westland Verstandig ook vanaf het begin aangegeven dat een aantal portefeuilles wel heel inefficiënt verdeeld zijn. Zo lijkt het onlogisch om de 3D’s op te splitsen over twee wethouders, lijkt het onlogisch om ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling van elkaar te scheiden en lijkt het onlogisch om planologie met handhaving te scheiden. Dit soort onlogische verdelingen van werkzaamheden leidt tot misverstanden tussen de afdelingen, extra werk en ook de burgers worden meer van het kastje naar de muur gestuurd van de ene wethouder naar de andere. Zelfs de best ingevoerde raadsleden weten vaak niet bij welke wethouder ze moeten zijn voor een bepaald probleem. Voorts valt op dat bepaalde sectoren in Westland zoals kunst en cultuur nauwelijks nog door het College worden behartigd omdat dat uitbesteed is aan Cultuurweb die in feite de rol van het College heeft overgenomen. Op een aantal andere sectoren is hetzelfde zichtbaar.

Wellicht ten gevolge van het vorenstaande ziet onze fractie met lede ogen collegeleden buiten Westland allerlei functies gaan bekleden waarvan niet aannemelijk is dat Westland daar beter van wordt. Aanvaarding van die functies wordt met heel veel propaganda naar buiten gebracht. Waarschijnlijk uit trots dat de betreffende wethouder die functie is gaan bekleden, maar ook vanuit propaganda.

Westland Verstandig vindt dat wethouders zich voornamelijk en eigenlijk alleen aan Westland moeten wijden en alleen daar waar Westland direct beter wordt van hun betrokkenheid bij instanties/verenigingen etc. buiten Westland, zij daarvan deel moeten uitmaken. Voorts dient vooraf vòòr acceptie aan de Raad gemeld te worden wat de betreffende functie behelst en hoeveel tijdseenheden daarmee gemoeid zijn en vooral ook wat dat voor de belasting van het ambtelijk apparaat van Westland betekent.

Bij deze willen we ook nog een kanttekening maken. Net de wethouders waarvan veel burgers zich afvragen of zij wel deugdelijk zijn ingevoerd in de hen toevertrouwde materie, zijn het actiefst buiten Westland. Recentelijk nog het voorval van een fout bij een bestemmingsplan, hetgeen de wethouder in het geheel niet in de gaten had en ook niet begreep wat er nou precies aan de hand was. Inmiddels werd via overleg tussen de fractie en ambtenaren vastgesteld dat de gevolgen van die fout toch veel verder gingen dan de wethouder in een memo wilde doen geloven. De kritiek zoals deze op dat memo tijdens de raadsvergadering op de wethouder werd gelanceerd door de fractie, werd volledig bevestigd door de zeer deskundige ambtenaren. Inderdaad was het nodig dat twee nieuwe bestemmingsplannen ter visie gelegd worden met alle nodige gevolgen –zienswijze en beroep- voor de gemeente van dien. Ook was het de vraag wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State op de vervolgprocedure. Ook die zou weleens veel vervelender kunnen liggen dan de wethouder aangaf. Allemaal zaken die te maken hebben met het niet beheersen van dossiers door de wethouder en dus kan de tijd die buiten Westland aan andere zaken besteed wordt, beter in aandacht naar Westland kunnen worden terug verlegd. Daarbij komt dat ook nevenfuncties geregeld leiden tot het niet aanwezig zijn tijdens commissie- en/of raadsvergaderingen danwel noodzaak zijn voor verplaatsingen.

Kort en goed: Hier dient duidelijkheid te komen in het belang van de Westlandse inwoners en bedrijven.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke beleidslijn houdt het College aan bij het al of niet accepteren van functies buiten Westland door collegeleden?
  • Welke functies vervullen de wethouders en de burgemeester buiten Westland en hoeveel tijd is daarmee gemoeid en wat betekent het vervullen van die functies voor de belasting van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat?
  • Is het College bereid om voordat nevenfuncties geaccepteerd worden, eerst de Raad daarvoor toestemming te vragen, althans te informeren en onder opgave van de verwachte tijd en ook eventueel de verwachte beloning en ook onder opgave van waarom het aanvaarden van die functie voor Westland belangrijk is, anders dan  Westland bij die organisaties op de kaart te zetten?
  • Hoeveel bestuursadviseurs of –ondersteuners waren er in 2010 bij de verkiezingen en hoeveel zijn er thans? Hetzelfde geldt voor de communicatieafdeling. Hoeveel communicatiemedewerkers waren er in 2010 bij de verkiezingen en hoeveel zijn er thans die direct of indirect werkzaam zijn voor het College?
  • Kunnen de kosten “B&W” in de jaarrekeningen 2010 tot en met 2014 uitgesplitst worden, nu die kosten fors oplopen?
  • Welke tijd gaat gemoeid met het maken van persberichten –bijna dagelijks-, het maken van programma’s voor de WOS en eventuele andere uitingen zoals in allerlei bladen waarin wethouders zichzelf promoten? Kan daar een overzicht van gemaakt worden en ook van de personele kosten en ook van de kosten die gemaakt moeten worden om überhaupt dat soort propaganda te kunnen maken? Hoeveel kosten voor externen voor wat betreft publiciteit en communicatie worden gemaakt?
  • Is het College het met de fractie van Wetland Verstandig eens dat het voor de burgers een verkeerd signaal is om eendeels aan te geven dat 6 wethouders noodzakelijk zijn en anderdeels wel functies buiten Westland te accepteren waarvan op voorhand niet zichtbaar is dat deze ook in het belang van Westland zijn, althans die niet anders gezien kunnen worden dan het profileren van het betreffende collegelid naar buiten?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de verdeling van portefeuilles en splitsen van werkterreinen in de praktijk onhandig is en niet goed werkt en zelfs veel meer tijd kost dan wanneer een meer logische verdeling en opsplitsing gemaakt was?
  • Kan aangegeven worden welke nevenverdiensten er zijn met bijklussende wethouders en waar die gelden uiteindelijk terecht komen?
  • Kan een overzicht gegeven worden van de tijd die collegeleden aan hun Westlandse taak besteden en de tijd voor de nevenfuncties zoals voorzitter Wethoudersvereniging, lid “pensioen”commissie etc.? Wordt dit bijgehouden?

bijlage artikel 26-vraag 143 blz. 84 jaarrekening 2014

bijlage artikel 26-vraag 143 blz. 267 jaarrekening 2011

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top