skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bomen/inrichting Marktplein ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bomen/inrichting Marktplein
‘s-Gravenzande

Vraag 093 2014-2018

Edelachtbaar College,

Een aantal bewoners van ’s-Gravenzande wijzen onze fractie op het navolgende.

Er zijn meer dan 50 beluchtingsputten op het Marktplein aanwezig voor de bomen, maar daar wordt nooit iets aan gedaan en deze zijn verstopt. Die putten moeten zo snel mogelijk opengemaakt worden. De bomen verschrompelen en staan te lijden. Ook bij de nieuwe bomen die vorig jaar geplant zijn moeten putten gemaakt worden, maar dat is niet gebeurd. De bomen kunnen niet floreren omdat het grondwater in de zomer naar een diepte zakt die voor de wortels van die bomen niet meer bereikbaar is. De bestrating ligt in een laag grond verhard met beton en laat dus geen water door. Nu de bestrating toch wordt aangepast lijkt het goed om dit mee te nemen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend met vorenstaande problematiek van de verstopte beluchtingsputten?
  • Het moet toch niet al te veel moeite kosten om de putten weer open te maken? Dit is toch achterstallig onderhoud wat allang had moeten worden ingelopen?
  • Bij de nieuwe bomen moeten putten gemaakt worden. Die zijn wel toegezegd en ook gepland. Wanneer komen die? Gebeurt dit op korte termijn daar anders ook die bomen het niet zullen redden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top