skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake camping bij Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake camping bij Monster

 

Vraag 026 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Uw College heeft met veel bravoure en bombarie camping Molenslag doen sluiten en uw College heeft vervolgens aangekondigd op korte termijn met een alternatieve locatie te komen in of in de nabijheid van Monster. Vlak voor de verkiezingen werd zelfs gewezen op de mogelijkheid om daar waar nu het gebouw van de Westlandse Zoom staat een nieuwe camping te vestigen. De fractie van Westland Verstandig heeft meteen toen al aangegeven dat dat financieel een volstrekt onhaalbare zaak was, nog daargelaten of de plek wel de meest ideale was.

Bij brief van 23 juli 2014 die als bijlage bij deze artikel 26-vraag gevoegd wordt, heeft uw College bericht dat een nieuwe camping op het terrein van de Westlandse Zoom financieel onhaalbaar is. Niet alleen moet er een afboeking plaatsvinden van bijna € 11 miljoen en worden een aantal posten nog niet eens in de begroting meegenomen zoals planschade, maar voorts zal de inrichting van een camping op die plek een vrij hoge investering verlangen. Een camping zal dan ook niet exploitabel zijn op die plaats.

Het oordeel van uw College is dan ook dat er nu geen reële kansen voor vestiging van een camping bij Monster zijn. In de brief geeft uw College voorts aan dat ook een camping op de locatie Watergat, achter het woongebied Duingeest en het gebied achter de Hoge Geest niet tot de mogelijkheden behoort. Het gevolg is dat er geen camping de komende tijd zal gaan komen.

Uw College verwijst in het slot van de brief op het College Werkprogramma waarin wordt aangegeven dat de mogelijkheid wordt onderzocht om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven van toeristische ondernemers zoals recreatieparken. Tevens wordt wederom daaraan toegevoegd: “Het terrein aan de Haagweg is door de omvang en ligging daarvoor echter niet geschikt”.

De conclusie uit het vorenstaande is dan ook dezelfde als die destijds van de fractie van Westland Verstandig tijdens de Raadsvergaderingen als het over de camping Molenslag ging: Behalve de locatie waar camping Molenslag gevestigd is, zal realisering van een andere campinglocatie lastig danwel zelfs onmogelijk zijn. Dit wordt nu door het College bevestigd.

In de tussentijd ontvangt mijn fractie tal van berichten uit Monster van met name de horeca en de middenstand dat zij de klandizie van de camping missen. Ook de reddingsbrigade heeft al aangegeven dat het op het strand aanmerkelijk rustiger is doordat de campinggasten er niet meer zijn. Dit is iets wat uw College heeft bewerkstelligd. Immers het verdwijnen van camping Molenslag had uw College zelf in de hand en naar het oordeel van de fractie van Westland Verstandig had het College in deze anders moeten handelen en als dat gebeurd was, was de camping er nog steeds. Dan had de Provincie ingestemd met een voorlopige handhaving van de camping. In ieder geval had de camping dit jaar en wellicht ook nog volgend jaar kunnen blijven. Nu lijkt het erop alsof het College Werkprogramma de deur opent naar dure onderzoeken. In ieder geval wordt er al een ruim bedrag aan Westland Marketing uitgetrokken van ruim € 1 miljoen en dat zijn allemaal centen die niet nodig zouden zijn geweest als camping Molenslag gehandhaafd zou zijn. Immers camping Molenslag was landelijk bekend en het is natuurlijk nog steeds een jammerlijke zaak dat uw College in deze zich niet actief heeft ingezet voor handhaving van die camping.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend met de terugval in omzet van de middenstand en horeca in Monster/Ter Heijde?
  • Welke verdere initiatieven gaat uw College nu concreet ondernemen om het gemis van camping Molenslag op te vangen? Het verwijzen naar het College Werkprogramma waarin wordt aangegeven dat de mogelijkheid wordt onderzocht om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven van toeristische ondernemers is natuurlijk niet voldoende;
  • Sinds wanneer weet uw College dat een camping op het perceel van de Westlandse Zoom niet haalbaar is? Waarom wordt de camping niet gepland in het gebied waar geen woningbouw kan plaatsvinden te Monster-noord, dat wil zeggen aan de overzijde van de weg? Waarom wordt die locatie niet genoemd als mogelijke locatie voor een camping? Dit zou toch de meest aangewezen locatie zijn, zeker nu de woningbouwplannen niet door kunnen gaan. Waarom heeft uw College dat niet onderzocht?
  • Zou uw College indien de wetenschap van nu aanwezig is dat er geen andere locatie voor de camping in Monster aanwezig zou zijn, nog steeds zich zo beijverd hebben voor het verdwijnen van die camping?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top