skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake communicatie afsluiting Lierweg en de redenen van een aantal op elkaar volgende afsluitingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake communicatie afsluiting Lierweg en de redenen van een aantal op elkaar volgende afsluitingen

Vraag 069 2014-2018

Edelachtbaar College,

In augustus 2014 is de Lierweg afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. Die werkzaamheden zouden, volgens de berichtgeving van de gemeente, niet lang duren. Na melding van één van de omwonenden bij het Meldpunt Leefomgeving Westland heeft deze op 29 augustus 2014 een brief ontvangen dat het verzoek voor de gewenste bordjes dat bepaalde bedrijven wel bereikbaar waren in behandeling was en dat de afhandelingstermijn 30 werkdagen zou duren. Uiteindelijk heeft dat eind november/begin december geleid tot het plaatsen van de bordjes. Een aantal dagen na het plaatsen van de bordjes is de Lierweg weer opengesteld voor alle verkeer.

In de tweede week van januari is de Lierweg weer afgesloten en nadat deze na enige tijd afgesloten te zijn weer drie dagen open was is de weg weer gesloten. Navraag wees uit dat zich blijkbaar onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan en op dit moment is de afsluiting er nog steeds omdat calculatiefouten gemaakt waren in verband met de breedte van de weg. Op dit moment is de weg nog steeds afgesloten. Die afsluiting is niet aangekondigd, terwijl ook niet aangegeven is welke werkzaamheden uitgevoerd zouden worden en ook geen duur van de werkzaamheden is aangegeven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden de diverse opeenvolgende wegafsluitingen van de Lierweg niet deugdelijk met de omwonenden gecommuniceerd?
  • Waarom wordt pas gereageerd naar aanleiding van een mail van 10 maart 2015 van één van de omwonenden waarin hij een vraag stelt over de afsluiting en wordt er dan voor de zoveelste keer aangegeven dat de werkzaamheden binnen vier weken worden afgerond?
  • Wat is de reden van de acht maanden durende afsluiting van de Lierweg nu dit opeenvolgende redenen geweest zijn en ook in de tussentijd de weg weer een aantal keren open is geweest?
  • Is het juist wat nu gezegd wordt dat er een miscalculatie gemaakt is en dat op dit moment de weg verbreed gaat worden?
  • Hebben er ook dubbele werkzaamheden plaatsgevonden, in zoverre dat na de rioleringswerkzaamheden de weg weer dichtgemaakt is om nu vervolgens weer opengebroken te worden? Gaarne bij de antwoorden eventueel de planningen die bij de gemeente intern zijn aangehouden, opdrachten aan derden van de uit te voeren werkzaamheden en exact de reden waarom de werkzaamheden niet tegelijkertijd zijn uitgevoerd, maar achtereenvolgens;
  • Is het nodig dat de Lierweg dan meteen direct in zijn geheel wordt afgesloten? Is het ook niet mogelijk om eenrichtingsverkeer mogelijk te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

 

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top