skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake communicatie na door gemeente verloren procedures bestemmingsplannen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake communicatie na door gemeente verloren procedures bestemmingsplannen

Vraag 094 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie is recentelijk uit een tweetal gevallen gebleken dat als de Raad van State een bestemmingsplan van de gemeente Westland vernietigt danwel sprake is van een reparatiemogelijkheid, het College en ook de Raad geen direct bericht zenden aan degene die aanvankelijk bezwaren had tegen het bestemmingsplan, dat er sprake is van een nieuw besluit. Persoonlijke kennisgeving ligt toch in de rede daar de betreffende bezwaarhebbende met naam en toenaam en adres bekend is en ook de oorzaak is van de vernietiging danwel de correctiemogelijkheid. Recentelijk is dat nog gebleken in een geval van Maasdijk nr. 53 te ’s-Gravenzande. Met betrekking tot dat perceel is het besluit van de Raad van 19 december 2012 vernietigd. Zonder enig direct bericht aan de bezwaarhebbende is vervolgens overgegaan tot vaststelling van het reparatiebesluit danwel een nieuw bestemmingsplan waarbij de vernietiging van de Raad van State in acht werd genomen. Een kopie van de pagina’s 38 en 39 van de betreffende Afdelingsuitspraak wordt bijgevoegd.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Het betreft in deze een bevoegdheid van de Raad en blijkbaar wordt de Raad onkundig gelaten van de correspondentie over de beslissing na vernietiging door de Raad van State. Is dit een correcte gang van zaken daar waar de Raad in feite in deze “de lead” dient te hebben?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een goede communicatie met de burgers vergt dat degene die aanvankelijk bezwaar had tegen het bestemmingsplan en wier bezwaar is gehonoreerd, persoonlijk en direct op de hoogte gebracht moet worden van de aanpassing van het bestemmingsplan?
  • Is het College bereid om met concrete voorstellen aan de Raad te komen om de betrokkenheid van de bezwaarmakers te regelen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een burger/bedrijf die met succes een bestemmingsplan danwel een andere regeling van de gemeente aanvalt, correct behandeld moet worden en dus van het verdere verloop van de procedure persoonlijk op de hoogte gehouden moet worden en ook moet worden gewezen op de eventuele beroepsmogelijkheden die er zijn?
  • Is het juist dat, zoals bijvoorbeeld in het bestemmingsplan wat geleid heeft tot de uitspraak van de Raad van State waarbij beroepen gegrond verklaard werden, niet correct gehandeld is door de betreffende personen/ondernemers niet direct op de hoogte te stellen, maar te volstaan met de algemene publicaties in Groot Westland en waarschijnlijk de Staatscourant?

bijlage artikel 26-vraag 094 communicatie procedures bestemmingsplannen

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top