skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake compensatie OZB sport- en cultuurverenigingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake compensatie OZB sport- en cultuurverenigingen

Vraag 012 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft al eerder uw College verzocht te bezien in hoeverre het mogelijk is om sport- en cultuurverenigingen te compenseren voor de OZB die zij moeten betalen voor de door hen in gebruik zijnde huisvesting. Doordat de meeste verenigingen het zonder subsidies moeten doen is natuurlijk de OZB-aanslag best wel een zware last die op die verenigingen rust.

Recentelijk zijn we weer benaderd door één van de scoutingverenigingen die graag zou zien dat de OZB-aanslag –in een bepaald geval zelfs 16% van de contributie- gecompenseerd wordt.

Dit leidt tot de navolgende vragen van de fractie van Westland Verstandig:

  • In de omliggende gemeenten worden sport- en cultuurverenigingen gecompenseerd voor de OZB-aanslag doordat zij wel OZB betalen, maar dat terugkrijgen via een compensatieregeling danwel subsidie. Ook in Westland zou dat in navolging van die gemeenten toch moeten kunnen geschieden. Is uw College bereid om de verenigingen te compenseren voor de OZB gelijk dat nu ook al onder meer in Den Haag het geval is?
  • Gesteld dat in heel Westland alle sport- en cultuurverenigingen gecompenseerd worden voor de OZB –zowel het gebruikersdeel als het eigenaarsdeel-, wat betekent dat dan financieel in geheel Westland? De fractie van Westland Verstandig heeft uitgerekend dat dit een bedrag van ongeveer € 200.000-,– zal zijn wat dan minder aan OZB binnenkomt. Is dit bedrag juist?
  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de verenigingen al genoeg gekort zijn doordat de subsidies zijn afgenomen en het niet gewenst is dat contributies omhoog gaan danwel verenigingen in financiële problemen gaan komen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

 

 

 

Back To Top