skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake de belastingaanslagen en WOZ-Waarde

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de belastingaanslagen en WOZ-waarde

Edelachtbaar College,

Op maandag 24 februari jl. hebben we kennis genomen van een artikel in het AD Westland met als titel ‘Bezwaar maken levert weinig op”. In dit artikel wordt een woordvoerster namens de gemeente Westland geciteerd. Strekking van het artikel is dat de gemeente de mensen wil ontmoedigen om bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken omdat het weinig zou opleveren en het de gemeente veel geld kost en wel € 728 per bezwaar. Verder wordt namens de gemeente gesteld dat deze eenmalige kosten van bezwaar maken verhaald worden op de Westlanders bij de volgende OZB ronde het jaar daarop. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 is van mening dat de gemeente hier over de schreef gaat doordat de rechten van belastingplichtigen, die bij wet zijn toebedeeld, onvoldoende gerespecteerd worden en daarenboven een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Typisch gevalletje van gemeentebelang boven burgerbelang. Belastingplichtigen die al in een nadelige positie zijn worden op deze wijze ook nog eens op het verkeerde been gezet.

Daarbij komt dat de gemeente de OZB in de periode 2011-2014 met maar liefst 15,26% heeft laten stijgen, terwijl in dezelfde periode de inflatie 7,45% was en de koopkracht zelfs gedaald is met -5,34% (zie de bijlage). De voordeeltjes in de afvalstoffenheffing heeft de gemeente zodoende direct ingepikt door de OZB extra te verhogen.  De gemeente die stelt de lokale economie te stimuleren werkt er dus hard aan mee om de een grote hap te nemen uit de kleiner koek van een gemiddeld Westlands huishouden.      

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

 1. Waarom beperkt het College zich niet objectieve voorlichting aan Westlandse huishoudens i.p.v. het bezwaar maken te ontmoedigen?
 2. De gemeente stelt in het AD-artikel dat bij een succesvol bezwaar tegen de WOZ-waarde en een bijstelling van € 10.000 naar beneden slechts € 14 euro minder aan belasting betaald hoeft et worden. Dit is slechts een deel van het verhaal. Is het College het eens met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 dat de WOZ-waarde de grondslag is voor diverse belastingen? Zo is de WOZ-waarde belastinggrondslag voor de rioolheffing eigenarendeel, waterschapsheffingen en voor de hoogte van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting.
 3. Is het College het eens met Westland Verstandig-LEO 2.0 dat een waardedaling in de WOZ structurele doorwerking heeft en dus ook gevolgen heeft voor belastingslagaanslagen in volgende jaren?
 4. In het artikel wordt ook gesteld namens de gemeente: “Extra kosten nemen we dus mee in de berekening van de OZB-tarieven voor het volgende belastingjaar.”
  Westland Verstandig-LEO 2.0 is van mening dat de kosten van het WOZ-waarderingsproces deel uitmaken van de jaarlijkse exploitatiebegroting en de OZB-opbrengsten idem en dat deze beide kostenposten niet direct aan elkaar gerelateerd worden.

  1. Is het College het eens met de opvatting van onze fractie?
  2. Graag vernemen we van het College of het in het artikel gestelde op dit punt door de Raad geaccordeerd beleid is? Zo ja, wanneer is dat dan door de Raad vastgesteld?
  3. Zo neen, is dat intern beleid en waarom is dat dan nooit met de Raad gecommuniceerd?
  4. Zo neen, is het onjuiste informatie en worden belastingplichtigen hierdoor op ‘het verkeerde been’ gezet?
 5. Deelt het College de conclusie van Westland Verstandig-LEO 2.0 dat de OZB de laatste 4 jaren (2011-2014) met meer dan 15% is gestegen, t.o.v. de inflatie met 7,4%  en t.o.v. de gemiddelde koopkrachtontwikkeling met 13%?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

u.e.a.,

 Leo Geubbels,

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Bijlage:

2011-2014: ontwikkeling koopkracht, inflatie en OZB in Westland.
Afgelopen 4 jaren is elk jaar de geraamde inflatie tussen de + 1,5% en + 2,0% geweest. De gemiddelde koopkracht in Nederland is in diezelfde jaren elk jaar gedaald: tussen de -0,5%  en -2,5% achteruitgang. Dat betekent dat het  inkomen elk jaar achterblijft bij de prijzen.  Dus de boodschappen zijn elk jaar duurder geworden en de waarde van de portemonnee van de huishoudens is daarentegen elk jaar minder geworden.  Zie onderstaande overzicht:

2014

2013

2012

2011

2011-2014 *)

Koopkracht[1] (bron MEV 2014)

-0,50 %

– 1,25 %

-2,50 %

-1,00 %

-5,34 %

Inflatie[2]

+2,00 %

+1,75 %

+2,00 %

+1,50 %

+7,45 %

College B&W: OZB-woningen Westland[3]

+3,50 %

+3,75 %

+5,75 %

+1,50 %

+15,26 %

OZB t.o.v.  inflatie

+1,50 %

+2,00 %

+3,75 %

   0,00 %

+7,42 %

OZB t.o.v. koopkracht  **)

+2,00 %

+3,25 %

+6,25 %

+1,00 %

+13,00 %

*) cumulatief t.o.v. 2010 (100%)
**) in de koopkrachtcijfers zit de inflatie al verwerkt.

Opvallend is dat het College en de Raad in het jaar 2012 dat de koopkracht het meest daalde (-2,5%) de OZB verhoogd heeft met 5,75%. De gemeente Westland heeft de OZB (Onroerend Zaak Belasting) in deze 4 jaren laten stijgen met meer dan 15%. Dat betekent bijna 7,5% meer dan de inflatiestijging en ten opzichte van de gemiddelde koopkrachtontwikkeling  is de OZB zelfs met 13% teveel gestegen.

College: ‘belonen’ goed gedrag door inpikken
Het College van B&W, bestaande uit CDA, GBW en PW, verschuilt zich achter het standpunt dat de ’lokale woonlasten’ elk jaar binnen het inflatiecijfer zijn gebleven. Dat is op zich juist, maar zelfs dan is er een negatieve bijdrage  aan de koopkracht. En wat zit daar verder achter? De lokale woonlasten voor huishoudens bestaan naast de OZB uit twee andere lokale heffingen, te weten de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Afgelopen jaren heeft de gemeente Westland de voordeeltjes in m.n. de afvalstoffenheffing direct ingepikt door de OZB extra te verhogen.  Die lagere afvalstoffenheffing, waarvan de gelden ook alleen voor dat doel afvalverwerking mogen worden gebruikt,  is vooral te danken aan het goede scheiden van dat afval door burgers, waardoor de kosten van afvalverwerking lager konden worden. Dit goede gedrag van de huishoudens heeft het College  ‘beloond’ door dit voordeel weer direct in te pikken door de OZB extra te verhogen.[1] Macro Economische Verkenning, Centraal Plan Bureau , zie hier pagina 11

[2] Bron College B&W : CPI (consumentenprijsindex) in vastgestelde Raadsvoorstellen OZB december 2010, december 2011, december 2012, december 2013

[3] Bron College B&W : OZB in vastgestelde Raadsvoorstellen OZB december 2010, december 2011, december 2012, december 2013

Back To Top