skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake de voortgang nieuwe gemeentehuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de voortgang nieuwe gemeentehuizen

Vraag 054 2014-2018

Edelachtbaar College,

In het memo van de wethouder van 19 december 2014 wordt (terecht en ook zoals onze fractie steeds heeft gesteld) aangegeven dat er nog geen positief raadsbesluit is en dat zonder positief raadsbesluit niet tot gunning kan worden overgegaan van de twee gemeentehuizen. In het memo staat daarover:

“Volgens het advies is het van belang dat de gemeenteraad voor het uitsturen van de uitnodigingen voor de definitieve inschrijving, een besluit neemt over het krediet. Zonder positief raadsbesluit kan niet tot gunning worden overgegaan. Voorkomen moet worden dat een eventuele intrekking van de aanbestedingsprocedure vanwege een dan nog te nemen negatief raadsbesluit een onrechtmatig handelen van de gemeente oplevert, waarvan de schade moet worden vergoed aan de inschrijvers.”

Dit is precies hetgeen de fractie van Westland Verstandig steeds heeft aangegeven. De burgemeester heeft dus ten onrechte in en na oktober 2013 gesteld: “De Raad komt er niet meer aan te pas tot aan de oplevering van de nieuwe gebouwen”.

Voorts wordt in het memo gesteld dat nu nog niets gemeld kan worden omdat dat strijdig zou zijn met allerlei regels. Welke regels wordt uiteraard niet vermeld. Die regels zijn er niet. De conclusie is dat het College alles wederom geheim wil houden. Het is natuurlijk wel van belang hoe plannen eruit zien en ook is het van belang dat de Raad bijtijds weet welke prijsaanbiedingen gedaan worden en over welke bedragen het gaat. Nu ziet het ernaar uit dat een krediet verstrekt moet worden en het krediet wederom als een blanco cheque aan het College wordt uitgereikt. Ook de communicatieparagraaf dat de Westlandse burgers vooralsnog over het proces geïnformeerd worden maar niet over de inhoud, begint wederom op een Kafka-achtige toestand te gaan lijken. Het College wil niets naar buiten brengen.

Vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

 • Waarop is gebaseerd hetgeen in de eerste alinea van het memo wordt aangegeven dat er nu slechts informatie verstrekt kan worden over het proces en absoluut niet over andere zaken?
 • Wat is er tot nog toe gebeurd met betrekking tot de drie inschrijvers? Hebben zij plannen gepresenteerd en waarom worden die plannen niet aan de Raad en aan de Westlandse burgers voorgelegd?
 • Zijn er kostenindicaties gegeven? In de aanbestedingsvoorwaarden is als uitgangspunt genomen € 44.5 miljoen. Worden die indicaties gehaald of worden die overschreden?
 • Welke afspraken gaat uw College maken met de inschrijvers over de bijkomende voorzieningen zoals parkeren, infrastructuur, afkoop claim, aanleg toegangsweg etc.? Kan uw College in beeld brengen wat al die bijkomende voorzieningen zijn en wat die de gemeente gaan kosten?
 • Voor wat betreft de ontsluiting naar de Pijletuinenweg gaarne een uitsplitsing maken van kosten die op Hoogeland drukken en kosten die op het gemeentehuis gaan drukken;
 • De indruk bestaat dat zowel het perceel in het kader van de aanleg van de nieuwe ontsluiting parallel aan de Tiendweg alsook het perceel waar het gemeentehuis op gebouwd moet gaan worden bouwrijp gemaakt wordt. Is dat juist en waar worden deze kosten op geboekt?
 • Waarom betracht uw College niet meer openheid en betrekt zij de Raad en de burgers niet nu al bij de plannen? Wat heeft uw College te verbergen?
 • Waarom is de notitie nietszeggend en waarom wordt ook niet het advies bijgevoegd waaruit blijkt dat de Raad nu wederom voordat er definitieve keuzes gemaakt worden alweer een blanco cheque aan het College moet geven? Waarop is gebaseerd de stelling dat het krediet beschikbaar moet zijn voor de definitieve inschrijving? Inschrijving kan toch plaatsvinden onder het voorbehoud goedkeuring Raad of ziet onze fractie dat verkeerd?
 • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat door de bouw van het gemeentehuis de gemeenteschuld gaat oplopen met een bedrag van de aanneemsom danwel de piekvergoeding?
 • Heeft uw College nog in overweging om eventueel af te zien van de DBFMO-constructie nu deze landelijk bezien in zijn algemeenheid wordt afgekeurd?
 • Steeds meer aanwijzingen komen er dat de burgemeester van Westland wederom contact heeft met de WOC-participanten. Is dit juist? Na zijn ontmoeting in de Ridderhof in Maassluis waarover eerder vragen gesteld zijn, hoeveel keer heeft de burgemeester gesproken met één of meerdere WOC-bedrijven zowel officieus als officieel? Wat is de betrokkenheid van de burgemeester nog bij de gehele procedure anders dan als voorzitter van het College?
 • Welke kosten zijn er tot nog toe gemaakt door de gemeente Westland aan de gehele procedure? Destijds heeft de fractie van Westland Verstandig geconstateerd dat de contracten die er met de diverse adviseurs waren een volstrekt open eind hadden en niet gesproken kon worden van vaste bedragen, maar van uurvergoedingen zonder plafond. Hoeveel kosten zijn er gemaakt en waar zijn deze op geboekt binnen de gemeente?
 • Is het de gemeente bekend of er tussen de diverse marktpartijen inmiddels contact is?
 • Waarom is er vertraging ontstaan over de eerste dialoogproducten? Waarom vragen alle drie de consortia uitstel aan? Hoe is dat gegaan en is uw College bereid om de correspondentie daaromtrent beschikbaar te stellen?
 • Is uw College bereid om de volledige dialoogproducten aan de Raad beschikbaar te stellen? Uiteraard kan dat eventueel vertrouwelijk, alhoewel dat niet de voorkeur van de fractie van Wetland Verstandig heeft. Het standpunt van de fractie is bekend dat alles transparant dient te zijn en niets geheim of vertrouwelijk moet worden verstrekt.
 • Hetzelfde geldt voor de zogenaamde tweede dialoogproducten. Waarom worden die niet verstrekt en is uw College bereid om deze alsnog aan de Raad te verstrekken?
 • Destijds heeft de burgemeester aangegeven dat de Raad er niet meer aan te pas zou komen tot aan de oplevering van de gebouwen. Nu blijkt het anders te zijn en is er nog een raadsbesluit nodig. Dit laatste is uiteraard juist en nogmaals is ook steeds door de fractie van Westland Verstandig opgemerkt. Dat was één van de problemen die de fractie had met het voorliggende raadsvoorstel van oktober 2013. Heeft de burgemeester hier “een beetje dom” gehandeld, met opzet de Raad verkeerd geïnformeerd of zijn er andere argumenten waarom de burgemeester destijds de Raad –en dat is gewoon een feit- verkeerd geïnformeerd heeft? Welke consequenties verbindt de burgemeester aan deze onjuiste wijze van informeren van de Raad? Ook na aandringen van de fractie van Westland Verstandig bleef bij zijn standpunt dat hij het bij het juiste eind had. Op basis van welke adviezen is dat destijds gedaan?
 • Destijds is een communicatieplan gepresenteerd en dat wordt nu met voeten getreden. Is het College het daarmee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top