skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake “Eens is het te laat”

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake “Eens is het te laat”

Vraag 082 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft onder de aanduiding “Eens is het te laat! Kwintsheul 19-06-2015” een melding binnengekregen bij het meldpunt Gebrek Correcte Zorg.

Op 19 juni 2015 blijkt in de Lessenaar het navolgende tafereel zich te hebben voorgedaan. Één van de bewoners in de ouderenflat de Lessenaar was onwel geworden en die bewoner woont op één van de hogere etages. Blijkbaar moet dan de brandweer eraan te pas te komen, een ziekenauto en een kraanwagen om de onwel geworden bewoner naar beneden “te takelen” om naar de ziekenauto verplaatst te worden. Een en ander heeft ongeveer drie kwartier geduurd. Niet alleen is dit levensbedreigend omdat de tijdsduur veel te lang is, maar de betreffende medebewoner vraagt zich af of het leven van de medemens nog iets waard is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met dit voorval hetgeen zich vanochtend heeft voorgedaan?
  • Is de feitelijke gang van zaken inderdaad zo geweest zoals hiervoor is beschreven?
  • Op hoeveel plaatsen in Westland worden bij het onwel worden van bewoners op deze wijze bewoners naar een ziekenauto gebracht?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort situaties absoluut onwenselijk zijn? Hoe kan dit voorkomen worden?
  • In hoeveel met name ouderencomplexen moet op deze wijze gehandeld worden bij het onwel worden van waarschijnlijk moeilijk te transporteren personen? Hoe vaak gebeurt dit in Westland? Zijn daar gegevens van? Zo ja, kunnen deze verstrekt worden?
  • Het gaat de fractie van Westland Verstandig vooral erom om dit soort voorvallen niet meer te laten voorkomen. Welke maatregelen zijn nodig om een en ander voor eens en altijd op te lossen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top