skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake evaluatie pilots over zorg 2014

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake evaluatie pilots over zorg 2014

Vraag 066 2014-2018

Edelachtbaar College,

Met het Koersdocument 2013 is de koers uitgestippeld om alle veranderingen in de zorg die voor burgers, de gemeente en haar locale en regionale partners zich zouden gaan voordoen, in goede banen te leiden. Vanuit het Koersdocument is begin 2014 het plan van aanpak programma 3 D “Keerpunt” aan de Raad voorgelegd. In dat plan van aanpak worden een groot aantal pilots opgestart, te weten de pilot Centrum Jeugd en Gezin, de pilot Generalisten, de pilot Kernnetwerken, de pilot Frontoffice, pilots voor innovatie van producten en diensten, de pilot Loonkostensubsidies en de pilot Wederkerigheid. In het plan van aanpak en ook nadien worden concrete geldbedragen voor de pilots uitgetrokken en voor die bedragen is ook akkoordbevinding van de Raad gevraagd. Ook tijdspaden zijn aangegeven.

In 2014 zijn een aantal voortgangsrapportages en het plan van aanpak met de Raad besproken en de pilots zijn ook daarin verder genoemd. Steeds is aangegeven wat onder de pilots viel. Tot nog toe heeft –ondanks een aankondiging bij de laatste raadsinformatieavond van de Commissie MO- geen evaluatie van de pilots plaatsgevonden, terwijl die evaluatie toch volgens de tijdsplanningen allang mogelijk moet zijn. Met name dient een evaluatie plaats te vinden over de vraag of de pilots succesvol waren, geschikt zijn om verder uit te rollen over de gehele 3D’s en ook wat de kosten zijn geweest van de betreffende pilots. Evaluatie heeft echter niet plaatsgevonden. Ook bij de RIA begroting 3D’s vond geen evaluatie plaats van de pilots en er is ook geen financiële verantwoording gegeven van de kosten die per pilot gemoeid zijn. Dit is onwenselijk nu de Raad op het gebied van de zorg duidelijk haar kaders dient te stellen, maar ook dient te controleren of uitgangspunten zoals die in 2013 en 2014 aan de Raad zijn voorgehouden, correct zijn aangehouden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wat zijn de ervaringen met betrekking tot de pilots en wel per pilot en kunnen de pilots worden voortgezet en eventueel verder uitgerold worden over de 3 D’s?
  • Welke concrete kosten zijn gemoeid geweest per pilot aan de pilots en kan het College daarvan een overzicht geven en of deze bedragen passen binnen de begroting 3D zoals deze in november 2014 aan de Raad is gepresenteerd?
  • Kan het College middels beantwoording van deze artikel 26-vraag een concrete evaluatie geven van de pilots in vorenstaande zin?
  • Wat zijn de resultaten van de pilots en zijn deze een succes gebleken binnen en buiten de organisatie?
  • Worden de pilots ook in 2015 en volgende jaren voortgezet? Een pilot is in de regel toch kortstondig of is deze visie onjuist?
  • Waarom als door het College een evaluatie in de commissievergadering wordt aangekondigd, vindt die evaluatie niet plaats, vindt ook geen bespreking plaats van de pilots, maar worden er algemene verhalen gehouden over hoe op dit moment de gang van zaken is? Zo komen we niet verder als “de boeggolf er nog aan moet komen”, vele onzekerheden er zijn omdat we niet weten hoeveel extra zorg nodig is etc. Aan de hand van de pilots zou toch meer concrete informatie moeten kunnen worden gegeven? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat daarom een evaluatie op zijn plaats was en ook nodig is om als Raad in deze sturing te geven en te controleren of de kaders worden aangehouden en de Raad behulpzaam zal zijn bij het alsnog geven van kaders aan de zorgproblematiek zoals die vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente is komen te liggen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top