skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake fijnstof-overlast in Monster door hoofdzakelijk verwaaiende zanddeeltjes vanaf terrein van voorheen camping Molenslag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake fijnstof-overlast in Monster door hoofdzakelijk verwaaiende zanddeeltjes vanaf terrein van voorheen camping Molenslag

 

Vraag 081 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig is de afgelopen dagen veelvuldig benaderd door bewoners van Monster die gezondheidsklachten hebben ten gevolge van fijnstof zanddeeltjes afkomstig van het nu in bewerking zijnde perceel van voorheen camping Molenslag. Klachten bij Dunea, de gemeente en bij degenen die van het terrein een natuurgebied moeten maken lossen het probleem niet op. Ook het plaatsen van doeken met een kleiner netwerk levert geen afdoende resultaten op. De overlast blijft en wordt alleen maar erger.

Vanochtend werden wij wederom benaderd door een inwoner van Monster woonachtig aan de Rijnstraat die net terugkwam van het ziekenhuis, wiens echtgenote daar terecht gekomen was voornamelijk ten gevolge van de aantasting van gezondheid door de stofdeeltjes. Dit mag en kan in Westland toch niet gebeuren. Ook zijn er veel klachten over de uitwerking van de stofdeeltjes op de woningen.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Zijn de klachten bij uw gemeente bekend? Klachten bij het Meldpunt Leefomgeving leveren geen tastbaar resultaat op voor de melders;
  • Is uw College bereid om per ommegaande overleg te voeren met alle betrokken overheden, Dunea en de omwonenden om direct afdoende maatregelen te nemen om vorenstaande klachten weg te nemen en herhaling te voorkomen?
  • Hoe zit het met de vergunningverlening door uw College? Is dit probleem niet voorzien? Zo ja welke voorwaarden zijn aan de vergunningen verbonden? Zo neen, waarom is dit niet voorzien daar afgraven en onbeschermd achterlaten toch tot een voorzienbaar gevolg leidt van verwaaiing? Heeft het College hier een steek laten vallen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top