skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake financiële situatie bij Ontwikkelingsbedrijf

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake financiële situatie bij Ontwikkelingsbedrijf

Vraag 021 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Tijdens de behandeling van het College Werkprogramma heeft de fractie van Westland Verstandig erop gewezen dat het College te luchtig omgaat met het gegeven dat de gronden moeten worden afgenomen door een besloten vennootschap waarvan de gemeente direct of indirect voor de helft aandeelhouder is. Voorts moet de gemeente borg staan voor de financiële verplichtingen van die vennootschap en staat er een lening bij de gemeente uit van € 12.5 miljoen die ten onrechte niet zoals de afspraak was, voor 1 juli 2014 is afgelost. Recent is gebleken dat het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom blijkbaar niet in staat is om de geldlening van € 25 miljoen (bij gemeente en Bouwfonds) af te lossen, ook nog steeds niet de rente over het afgelopen jaar van € 590.000,– betaald heeft, terwijl daarnaast nog een bedrag door de Westlandse Zoom van € 2.5 miljoen moet worden betaald voor afnames in het gebied Poeldijk centrum. Dit bevestigt natuurlijk de angstige gevoelens die bij Westland Verstandig aanwezig waren dat het niet goed gaat met het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

 

Eerder hebben wij een onderhandse vraag ingevolge artikel 169 lid 3 Gemeentewet gesteld, doch uw College heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een artikel 26-vraag. Bij deze.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom heeft uw College niet gezorgd dat bijtijds door de Westlandse Zoom de rente over de uitstaande lening betaald werd? Ook in het verleden zijn de deelnemers, te weten Grondvest (Weboma en Van Mierlo), hun verplichtingen niet nagekomen jegens de gemeente. Heeft de gemeente daar geen lering uit getrokken om dat in de toekomst in ieder geval te vermijden? Is uw College niet van oordeel dat het hier de centen van de burgers zijn waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen?
  • Hoe zit het met de uitgestelde betaling voor Poeldijk centrum? Als alles goed is moet de Westlandse Zoom toch gelden ontvangen hebben van de bouwer/ontwikkelaar? Waarom zijn deze niet direct doorbetaald?
  • Is uw College in staat om de huidige liquiditeitspositie in het Ontwikkelingsbedrijf aan te geven? De gemeente is voor de helft aandeelhouder en kan derhalve de directie aansturen en moet zicht hebben op het huishoudboekje van de onderneming. Is dat laatste juist en kan uw College “de vinger aan de pols” houden bij het Ontwikkelingsbedrijf? Hoe is de liquiditeitsprognose binnen het Ontwikkelingsbedrijf over 2014?
  • Ervan uitgegaan wordt dat de Raad gekend wordt in eventuele verlenging van de geldleningsovereenkomst zoals het Ontwikkelingsbedrijf thans gevraagd heeft. Is dit juist en wordt dit inderdaad aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd?
  • Waarom heeft het Ontwikkelingsbedrijf gewacht tot ergens in juli totdat de fractie van Westland Verstandig vragen heeft gesteld over deze kwestie alvorens zij verzocht om verlenging van de geldleningsovereenkomst?
  • Geconstateerd moet worden dat de toegezonden (vertrouwelijke) brief van het College aan het Ontwikkelingsbedrijf niet gedateerd is. Is het gebruikelijk dat het College ongedateerde brieven verzendt? Wanneer is die brief verzonden? Die brief is een reactie op de brief van het Ontwikkelingsbedrijf van 7-7-2014, terwijl in de brief zelf melding gemaakt wordt van een verzoek van 24 juni 2014. Hoe zit dat?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top