skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake het kappen van bomen op openbaar toegankelijke plekken in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake het kappen van bomen op openbaar toegankelijke plekken in Westland

Vraag 044 2014-2018

Edelachtbaar College,

De gemeente moet nog steeds een omgevingsvergunning geven voor het kappen van bomen op openbare plekken in de gemeente Westland. Bijna wekelijks worden er vergunningen verstrekt en ook vorige week is wederom een vergunning verstrekt voor het kappen van 19 bomen aan de Middelbroekweg te Honselersdijk.

In het coalitieakkoord en het College Werkprogramma stond dat voor één boom twee bomen worden teruggeplaatst. Mijn fractie ondersteunt dit uitgangspunt van harte, zij het dan wel bomen liefst van dezelfde soort in de directe omgeving van waar de bomen zijn weggehaald en ook van dezelfde grootte, althans van een grootte die ertoe doet. De fractie van Westland Verstandig heeft daar meerdere malen op gewezen.

Het is om die reden dat wij de navolgende vragen hebben:

  • Voor hoeveel bomen is er een omgevingsvergunning afgegeven en worden in die omgevingsvergunningen voorwaarden gesteld aan het terugplanten van bomen zoals hiervoor is aangegeven?
  • Hoeveel bomen zijn er inmiddels terug geplant na het kappen van de bomen en kan aangegeven worden waar dan de terugplaatsing heeft plaatsgevonden? Indien nog geen herplanting heeft plaatsgevonden, wanneer gaat dat geschieden en welke concrete plannen wil uw College daarvoor dan maken? Wanneer komt zo’n plan en wanneer vindt daadwerkelijke terugplanting van twee bomen plaats?
  • Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan deze belofte van het College, nogmaals die door de fractie van Westland Verstandig van harte wordt ondersteund en zeer positief wordt tegemoet getreden, en ten laste van welke reserve/voorziening komt deze post of wordt deze in het kader van de groenbeheerplannen financieel verwerkt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top