skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake het ruimen van graven op begraafplaats De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake het ruimen van graven op begraafplaats De Lier

 

Vraag 035 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Op begraafplaats De Lier is sinds kort een bord verschenen dat de grafrust van een aantal graven verstreken is en de gemeente voornemens is om de graven te gaan ruimen. Zie bijgaande foto 1. In De Lier is nog niet zo lang geleden een deel van de graven reeds geruimd en er is dus ruimte genoeg. Zie foto 2 en 3. Ruimtegebrek is er dus niet. Naar verluidt worden familieleden danwel rechthebbenden op graven niet geïnformeerd over het verlopen van de afgesproken tien jarentermijn.

Het betreft meestal voor inwoners een zeer gevoelige materie waarmee extra zorgvuldig door de gemeente moet worden omgegaan. De vraag is of de meest mogelijke zorgvuldigheid door de gemeente betracht wordt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Op welke wijze wordt gehandeld door de gemeente voordat de termijn (tien jaar of langer) voorbij is? Wordt volstaan met het plaatsen van een bord zoals aangegeven op bijgaande foto of worden de rechthebbenden op de graven ook schriftelijk geïnformeerd dat de termijn voorbij is en wordt hen gewezen op de mogelijkheid van verlenging van die termijn?
  • Uit reacties blijkt dat het beleid van de gemeente –tien jaar=tien jaar en dan wordt geruimd- niet echt duidelijk is en wellicht is het goed om op de website van de gemeente duidelijk aan te geven hoe de gemeente handelt met de grafrechten en de tijd die daarover is afgesproken. In de regel bestaat daarover veel onzekerheid en onduidelijkheid. Is uw College bereid om dit te gaan doen?
  • Is het niet beter om ook op het bord zelf al aan te geven dat degenen die verlenging van de termijn wensen zich tot de gemeente kunnen wenden om eventueel verlenging te verkrijgen waardoor geen ruiming behoeft plaats te vinden? Het liefste zouden we zien dat ruim vóór het verstrijken van de tien jarentermijn een dergelijk bord op de begraafplaats wordt geplaatst, zodat een ieder weet wat hem te doen staat. Ook bij schriftelijke berichtgeving zal alleen maar de rechthebbende op het graf benaderd worden en niet verdere familieleden, zodat de shock bij de familieleden aanwezig blijft. Als een ieder weet waar hij aan toe is, dan kan ook een ieder handelen en de gevolgen van de verlenging al of niet voor zijn rekening nemen. Is uw College bereid om dit op deze wijze uit te voeren?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Astrid Bavius
Peter Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top