skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen

Vraag 009 2014-2018

Edelachtbaar College,

In het kader van het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen heeft uw College burgers uitgenodigd initiatieven te nemen.

De fractie van Westland Verstandig is benaderd over een initiatief voor de ontwikkeling van gronden waar voorlopig geen woningen gerealiseerd zullen gaan worden. Het initiatief heeft betrekking op een aantal percelen grond tussen de Nieuwe Vaart en de Poelkade in ’s-Gravenzande en voorzag in een goed onderbouwd plan waarbij ook basisscholen/jeugd betrokken zouden gaan worden. Aangegeven was, en dat was ook steeds bekend bij de gemeente, dat minimale opstanden gerealiseerd zouden moeten gaan worden. Bij een aantal projecten speelt blijkbaar een BTW-probleem, in zoverre dat als een perceel grond openbaar gebied wordt en in de toekomst alsnog de percelen bestemd zullen gaan worden als bouwterrein, dan dient de gemeente en/of ONW BTW te restitueren. Meerdere bewonersinitiatieven stuiten op dit probleem. Ondanks grote inspanningen van betrokken burgers worden zij teleurgesteld door een gegeven wat al bekend moet zijn geweest ten tijde van het in leven roepen van het initiatief “tijdelijk anders benutten van gronden”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoeveel aanmeldingen van burgerinitiatieven/bedrijfsinitiatieven zijn er bij de gemeente binnengekomen in het kader van het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen? Hoeveel kunnen geen doorgang vinden vanwege de BTW-problematiek?
  • Is het niet goed dat uw College duidelijk aangeeft hoe de BTW-regels liggen en welke initiatieven wel en welke initiatieven absoluut niet kunnen in verband met de BTW-problematiek?
  • Is de BTW-problematiek door uw College goed bekeken en zijn daar geen andere oplossingen voor?
  • Hoeveel initiatieven worden op dit moment nog verder uitgewerkt en bieden reëel zicht op een succesvolle tijdelijke invulling van de gronden?
  • Had het College niet eerder bepaalde initiatiefnemers kunnen verwittigen en kunnen wijzen op de BTW-problematiek?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top