skip to Main Content

Vragen aan het College inzake; informatieplicht College

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake uitvoering geven van College aan informatieplicht als bedoeld in onder meer artikel 169 Gemeentewet/laatste poging vòòr verdere acties

Vraag 076 2014-2018

Edelachtbaar College,

Daar voor het overige geen voortgang te bespeuren valt in het verzoek om afgifte van alle opdrachten aan Deloitte vanaf 1 januari 2010 proberen wij het nog maar een keer middels deze artikel 26-vraag.

De navolgende vragen dienen door het College beantwoord te worden:

  • Uw College heeft eerder toegezegd dat de opdrachten van het College aan Deloitte zouden worden verstrekt evenals de nota’s. Waarom wordt deze toezegging niet nagekomen? De toezegging is concreet gedaan door de burgemeester in twee vergaderingen. Wordt dat erkend?
  • De burgemeester heeft in een andere vergadering aangegeven dat op 28 april 2015 een en ander in het College besproken zal worden en dat de burgemeester positief zou inzetten. Is er op 28 april 2015 gesproken in het College over deze kwestie en waarom is toen geen positief besluit genomen? Kunnen we de notulen ontvangen van de bespreking van dat agendapunt?
  • Los van de toezegging vindt uw College niet dat in het kader van de informatieplicht die uw College heeft de volledige inzage gegeven moet worden in opdrachten die Deloitte van het College heeft ontvangen? Als uw College van oordeel is dat dat niet onder de informatieplicht van het College valt, gaarne aangeven waarom niet?
  • Eerder werd begrepen dat Deloitte alles al heeft uitgezocht en dat blijkt toch uit het gespreksverslag van 15 mei 2015. Waarom vraagt uw College, nu de Presidiumvoorzitter en ook de Raad daarmee heeft ingestemd, de gegevens niet op bij Deloitte zodat Deloitte deze kan verstrekken?
  • Deloitte heeft eerder aangegeven dat als de Presidiumvoorzitter akkoord ging en ook het College zij de gegevens zouden verstrekken. Deloitte komt daar nu op terug. Vindt uw College dat een correcte gang van zaken?
  • Is uw College bereid om Deloitte te verzoeken alsnog de gevraagde informatie aan de Raad af te geven?

 

Los van het vorenstaande het navolgende:

  • Welke contacten heeft het College danwel collegeleden danwel de secretaris gehad vanaf half april 2015 over deze kwestie met Deloitte danwel één van de partners van Deloitte danwel andere medewerkers van Deloitte?
  • Klopt het dat de gemeentesecretaris op de dag van ontvangst van de vooraankondiging op 17 april 2015 al contact gehad heeft met Deloitte over die brief?
  • Heeft uw College afspraken gemaakt met Deloitte over condities waarop de verdere controle van de jaarrekening gaat plaatsvinden? Zo ja wat zijn dan die condities?

 

Dan nog een algemene vraag:

  • Wenst uw College nog de informatie door te geven in deze kwestie –de problemen met de accountant, de opdrachten die het College aan de accountant gegeven heeft en de rekeningen die daarvoor zijn ontvangen- en nog van belang zijnde zaken aan de Raad te melden? Is alle informatie compleet? Mijn fractie wenst een expliciet antwoord op deze vraag.

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen sneller dan de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Bij geen beantwoording per ommegaande voor het einde van deze week zal de fractie nadere actie ondernemen zowel richting College als richting Deloitte.

 

Hoogachtend,
U e.a.,
P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top