skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake inrichting openbare ruimte Poeldijk Centrum omgeving Gantelzicht-Terwebloem

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inrichting openbare ruimte Poeldijk Centrum omgeving Gantelzicht-Terwebloem

Vraag 142 2014-2018

Edelachtbaar College,

Op 30 december 2015 heeft de fractie van Westland Verstandig gesproken met een 55-tal bewoners van het nieuwe appartementencomplex Gantelzicht (direct naast de Terwebloem) in Poeldijk. Aanleiding voor het gesprek waren de signalen van deze bewoners die ons bereikt hebben via hun zienswijze betreffende het uitwerkingsplan Poeldijk Centrum fase 4a en 5 (zie ingekomen stukken Commissie Ruimte 11 januari 2016 nummers 15-61). De zorgen van deze bewoners over de inrichting van de openbare ruimte, met name de te beperkte parkeermogelijkheden, maar ook praktische veiligheidsrisico’s waarmee zij sinds ze daar wonen geconfronteerd worden, zijn samen besproken. Deze zorgen geven aanleiding tot een aantal vragen aan het College van B&W van de gemeente Westland en noodzaken, zo zijn wij met de bewoners van mening, tot maatregelen op korte termijn.

Bewoners staan erg positief tegen de bouw van nieuwbouwwoningen in hun directe omgeving, evenwel zijn niet te spreken over het achterblijven van de infrastructuur. De postzegelgewijze fasering van het realiseren van het bestemmingsplan Poeldijk Dorp, onderdeel van de Westlandse Zoom, dat in 2005 is vastgesteld geeft tot op heden onvoldoende zicht op een veilige inrichting en beheer van de openbare ruimte en op realisering van voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving volgens de parkeernormen van de gemeente. De bereikbaarheid van hulpdiensten, zoals grote brandweerwagens en ambulances is niet geborgd door de ter plekke vaak voorkomende parkeerdrukte (dubbel parkeren) en geldende regels met betrekking tot parkeren.

De fractie van Westland Verstandig heeft ook hier problemen met het achterblijven van de infrastructuur bij de gefaseerde, postzegelgewijze planontwikkeling en grondexploitaties en heeft dat al eerder gesignaleerd, o.a. in Poelzone. Vooruitschuiven van dergelijke problemen en het niet bieden van duidelijkheid over de planning en financiering daarvan is naar de mening van onze fractie niet eerlijk naar de Westlandse gemeenschap en niet verstandig. Ingezetenen in de directe omgeving zijn gedupeerd in hun woon- en leefomgeving.

Bij de omgevingsvergunning van Gantelzicht is rekening gehouden met één auto per appartement en die ene auto kan dan in de inpandige garage geparkeerd worden. Bezoekers en eventueel een tweede auto moeten in de Van Bergenhenegouwenlaan parkeren ter hoogte van De Terwebloem, zijnde het verzorgingstehuis naast het complex aan Het Endhof. De woningen aan de Van Bergenhenegouwenlaan zijn opgeleverd, waardoor die bewoners de parkeerplaatsen aan die straat gebruiken en nodig hebben. Er is dus geen parkeerplaats voor bezoekers van Gantelzicht. Voorheen waren er twee rijstroken, maar die hebben plaats moeten maken voor een brede groenstrook over de hele lengte aan de Van Bergenhenegouwenlaan. Inmiddels is ook melding gemaakt bij de wijkagent, Petra Osinga, en deze heeft ook een rapport gemaakt aan het College. Enig resultaat heeft dat niet opgeleverd, terwijl die melding toch al kort na de zomer gebeurd is. Ook de wijkagent heeft aangegeven in haar mail dat de groenstrook langs de Van Bergenhenegouwenlaan gehalveerd kan worden om meer parkeerplaatsen te realiseren. Foto’s zijn bij het College ingeleverd door de wijkagent. Daarbij dient nog bedacht te worden dat destijds voor het complex De Terwebloem ondergronds geparkeerd zou gaan worden, maar dat is om financiële redenen niet doorgegaan. Daardoor parkeert het personeel ook hun voertuig voor De Terwebloem, waardoor ook om die reden weer minder plaatsen over zijn voor bezoekers van het complex aan Het Endhof.

Navraag bij de gemeente heeft inmiddels uitgewezen dat er geen goede grond kan worden gegeven waarom een extra brede groenstrook moest worden aangelegd. Overigens worden ook andere meldingen vanuit het complex Gantelzicht door de gemeente niet serieus genomen. Zo zijn er meldingen over ergernis van hondenpoep rondom het wooncomplex, is melding gemaakt van de aanwezigheid van een niet te verklaren vehikel wat vrij ontsierend is en is ook geklaagd over het groenbeheer rondom het complex in het openbaar gebied. Op geen enkele wijze heeft de gemeente dit gecommuniceerd.

Ook contact met de sociaal makelaar heeft geen, althans geen tastbaar en merkbaar, resultaat opgeleverd.

Bij deze vraag wordt gevoegd de e-mail waarin actie beloofd wordt waar absoluut niets van gemerkt is. Bijgevoegd wordt ook een foto die medio december gestuurd is aan de gemeente met het verzoek om voor de feestdagen een en ander op te ruimen. Ook op dat verzoek is geen enkele reactie gekomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 • Herkent het College de gesignaleerde risico’s door Westland Verstandig en ‘het schuren’ van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van het College/de gemeente in de deelnemingen (ONW en OBWZ) en het College/ de gemeente die het algemeen belang behoort te dienen?
 • Is het College op de hoogte van de signalen van de bewoners van Gantelzicht? Is daarvoor begrip?
 • Waarom communiceert de gemeente zo slecht met bewoners en in dit geval met de bewoners van Gantelzicht daar waar er toch terechte klachten zijn over de directe leefomgeving?
 • Waarom reageert de gemeente niet op berichten van de wijkagent en de sociaal makelaar van Vitis, zijnde de welzijnsorganisatie van Westland? Dit is toch een kwestie van organiseren, slim werken en niet van geld gezien de aard van de dagelijkse ergernis zoals hondenpoep, slecht onderhoud openbaar gebied en de aanwezigheid van een vehikel.

Parkeren:

 • Hoeveel parkeerplaatsen zijn gerealiseerd per deelplan in de deelplannen die in Poeldijk Centrum tot op heden zijn opgeleverd?
 • En hoeveel hadden dat er per deelplan minimaal moeten zijn volgens de parkeernormen in het Westlands Verkeer- en Vervoerplan (WVVP)?
 • Hoeveel parkeerplaatsen zijn gerealiseerd en zouden volgens het WVVP gerealiseerd moeten worden voor bewoners en bezoekers van de Terwebloem en Gantelzicht (57 woonappartementen)?
 • Welke mogelijkheden ziet het College om de tekorten aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan te vullen? Bewoners hebben gesuggereerd om een deel van de groenstrook (ca. 6 m breed) daarvoor in te richten. Ook is genoemd versmalling van het trottoir voor het appartementencomplex zodat meer ruimte ontstaat voor verkeersbewegingen en parkeren. Verder zijn ook als onderzoeksmogelijkheid qua beheer en gebruik het verdergaand delen van parkeerplaatsen met de Terwebloem aan bod geweest. Ook de entree van Gantelzicht zou optimaler kunnen worden ingericht met minder blokkades voor het verkeer als het gaat om het instappen en uitstappen van bijvoorbeeld gebruikers van rolstoelen.

Veiligheid:

 • Is er een veiligheidsplan betreffende de bereikbaarheid van de Gantelzicht voor grote brandweerwagens en ambulances? Graag nader toelichten (veiligheidsplan en verkeersmaatregelen ter plekke)?
 • Zo ja, op welke wijze zijn de bewoners daarvan in kennis gesteld? Bewoners maken zich hierover zorgen, omdat de feitelijk situatie, die zij regelmatig waarnemen, onvoldoende tegemoet komt aan hun eigen normen ter zake. Dit heeft mede te maken met het feit dat het om een doodlopende straat gaat en de parkeerdruk en inrichting naar de mening van bewoners ondermaats zijn als het om veiligheid gaat.
 • Zo neen, welke aanvullende maatregelen worden wanneer getroffen?
 • Eerder deze maand zijn vragen gesteld over de nieuwbouwwijk Hof van Vreeburch in De Lier over het ontbreken van op- en afritten in trottoirs voor gebruikers van ‘rollend materieel’. Ook in deze nieuwbouwwijk in Poeldijk is dat niet (geheel) op orde volgens bewoners. Wat is hier aan de hand? Waarom lukt het niet om dergelijke basisvoorzieningen voor doelgroepen meteen goed te verzorgen? Gaat het College dit op korte termijn herstellen? Welke maatregelen hier en in algemene zin worden daartoe getroffen?
 • Bewoners uitten ook in bredere zin klachten over het beheer van de openbare ruimte inzake de bestrating (van trottoirs) in Poeldijk en het groenbeheer. Een bewoner, na tientallen jaren weer terug woonachtig in Poeldijk, wist zelfs te vermelden dat het hem hier tegenviel in vergelijking met Den Haag, ook als het gaat om de reactiesnelheid van de gemeente. Dat moeten we als Westland(ers) natuurlijk niet willen. Wij verzoeken het College derhalve in het kader van de uitwerking van de nieuwe beheerplannen openbare ruimte hier in 2016 een goede en snelle doorstart te maken en daarbij de veiligheid écht voorop te stellen. Is het College daartoe bereid?

Tot slot:

 • Is het College ook bereid om samen met bewoners op korte termijn in 2016 in gesprek te gaan om voornoemde problemen aan te pakken en te zorgen voor praktische oplossingen in deze deels bewoonde nieuwbouwwijk?

bijlage artikel 26-vraag 142 Rapport wijkagent d.d. sept. 2015

bijlage artikel 26-vraag 142 Gantelzicht foto

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top