skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake inschakelen Westlandse bedrijven

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inschakelen Westlandse bedrijven

Vraag 059 2014-2018

Edelachtbaar College,

Nog steeds komen bij mijn fractie klachten binnen van Westlandse ondernemers die niet worden ingeschakeld als de gemeente Westland kleine of middelgrote opdrachten vergunt. Ook klagen die bedrijven dat nog steeds wordt waargenomen dat bedrijven van buiten Westland worden ingeschakeld en dat zijn dan ook nog vaak dezelfde bedrijven. De bedrijven hebben wel geprobeerd geregistreerd te worden op de zogenaamde groslijsten zoals de Nota Welbesteed aangeeft, doch ofwel heeft die registratie niet plaatsgevonden ofwel die registratie leidt niet tot uitnodigingen tot het doen van offertes en dus het verkrijgen van uiteindelijk de opdracht.

Ook de gang van zaken rondom het tienjarig bestaansfeest van de gemeente waarbij de burgemeester zei dat voornamelijk Westlandse bedrijven waren ingeschakeld, maar waar achteraf gebleken is dat dat niet het geval is geweest en ook nu de verontreinigingswerkzaamheden in Wateringen waar Westlandse bedrijven vooralsnog gepasseerd zijn, doen vermoeden dat het nog niet zo werkt zoals het College steeds aangeeft.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het juist dat het aanbesteden van kleine en middelgrote werken nog steeds op de oude wijze plaatsvindt en dat in feite de gemeente zelf bepaalt wie die werkzaamheden verricht zonder daarbij acht te slaan op de Nota Welbesteed? Voor hoeveel branches staan hoeveel bedrijven inmiddels geregistreerd op de groslijsten op basis van de Nota Welbesteed?
  • Is het College bereid de ongetwijfeld bestaande cijfers en gegevens over wat in 2014 is uitbesteed en aan wie, te verstrekken?
  • Is het College in staat om daar een conclusie aan te verbinden, dat wil zeggen hoeveel Westlandse bedrijven zijn ingeschakeld? Dat geldt natuurlijk ook voor eventuele onderaanneming, dat wil zeggen de gevallen dat de gemeente Westland aan een aannemer iets uitbesteedt, maar die aannemer vervolgens gebruik maakt van onderaannemers die weer niet uit het Westland komen. Heeft het College daar zicht op en wordt dat ook vooraf met de Westlandse aannemer goed geregeld? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit natuurlijk wel van belang is daar anders de hoofdaannemer alleen maar administratief de zaak aanneemt en vervolgens uitbesteedt aan niet in Westland actieve ondernemers?
  • Is het College bereid om meer aandacht te besteden aan de uitvoering van de Nota Welbesteed en met name om in ieder geval Westlandse ondernemers de kans te geven werk te genereren van de gemeente. Als zij niet worden uitgenodigd een offerte uit te brengen, dan hebben zij die kans natuurlijk niet. Is het College het hiermee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top