skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake inzet vrijwilligers en positie UWV

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inzet vrijwilligers en positie UWV

Edelachtbaar College,

Hedenochtend heeft de Telegraaf melding gemaakt van problemen die het UWV veroorzaakt doordat zij mensen die een WW-uitkering hebben verbiedt vrijwilligerswerk te doen. Het lijkt erop alsof de achterliggende gedachte is dat enkel op die wijze de organisaties die gebruik maken van vrijwilligers dan betaalde krachten in dienst gaan nemen. Dit is natuurlijk een verkeerde benadering. Vrijwilligers die een WW-uitkering hebben moeten juist “onder de mensen komen” om op die wijze relaties op te doen en uiteindelijk weer aan het arbeidsproces te kunnen gaan deelnemen. Vrijwilligerswerk is voorts zeer nuttig daar vrijwilligers het cement van onze samenleving zijn. Zeker nu zeer ingrijpende taken overgeheveld gaan worden, is de inzet van vrijwilligers van levensbelang voor het goed functioneren van onze Westlandse samenleving.

Voorts is het doen van vrijwilligerswerk ook weer goed voor het UWV zelf omdat dat dan allerlei herscholings- en andere onderwijsprogramma’s niet meer nodig maakt waardoor kosten bespaard kunnen worden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-Wat is de visie van uw College over het standpunt van het UWV dat in feite erop neerkomt dat degenen die een UWV-uitkering genieten verboden wordt iedere vorm van vrijwilligerswerk te doen?

-Is uw College bereid om bij het UWV onder de aandacht te brengen dat dit contraproductief werkt en volstrekt niet in het belang is van de Westlandse samenleving? Immers vrijwilligerswerk kan een goede opstap zijn naar betaald werk.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

 

 

Back To Top