skip to Main Content

Vragen aan College; inzake kaalslag groen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Kaalslag Groen in Westland

Edelachtbaar College,

Deze week bereiken ons berichten uit ’s-Gravenzande en Honselersdijk dat meerjarige planten en struiken, openbaar groen dat er goed bijstaat en weinig onderhoud vraagt, rigoureus wordt verwijderd. Daarvoor in de plaats zou gras moeten komen, dat met enige regelmaat gemaaid zal moeten worden. Inwoners die daarover bij de gemeente aan de bel trekken, worden met het bekende ‘kluitje in het riet gestuurd’’ met de mededeling dat ‘de Raad besloten heeft om op het openbaar groen te bezuinigen’. De foto’s zoals gepubliceerd op de website Westlanders.nu in het artikel ‘Botte bijl bij bezuiniging op groenvoorziening’ van 15 december 2013 laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

De foto’s zijn gemaakt op verschillende plaatsen in Honselersdijk, o.a. in de wijk Tuinen-Noord (Schepenbuurt), Vogelbuurt en Tuinen-Zuid (langs De Strijp) in Honselersdijk. Daarbij komt nog dat de gemeente voorbij lijkt te gaan aan de veiligheid van jonge kinderen langs het water. Immers enkele jaren geleden is een peuter al fietsend via de schuine kant in de Schepenbuurt te water geraakt.

Daarom heeft de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 de volgende vragen.

Groenprojecten

 1. Kan het College een overzicht geven van de projecten die gereed zijn, in uitvoering zijn en op stapel staan, die vergelijkbaar zijn met de aanpak in Honselersdijk?
 2. Hoeveel kosten zijn met deze ‘transformaties’ gemoeid?
 3. Hoe beoordeelt het College de groenbeleving zoals die was en zoals die wordt?
 4. Heeft het College bij deze transformaties naar een soberder flora ook meegewogen dat de fauna, zoals de vogelstand, daar onder te lijden krijgt? Waaruit blijkt dat?
 5. Kan het College aangeven welke kosten gemoeid waren met beheer/onderhoud van het openbaar groen en wat die worden als struiken en planten vervangen worden door gras?
 6. Struikgewas langs de Strijp in Honselersdijk, dat nauwelijks of geen onderhoud vroeg is nu weggehaald? Wat is de reden daarvan?

Communicatie

 1. Op welke wijze zijn bewoners betrokken bij deze en vergelijkbare sanering/transformatie van groenvoorzieningen? Is dat 1-richtingverkeer of is er sprake van de mogelijkheid van inspraak/bezwaar? Graag ontvangen wij een kopie van de brief/brieven die bewoners ontvangen (hebben) en andere wijzen van communicatie.
 2. We hebben over de gemeentelijke communicatie op 26 augustus 2013 vragen gesteld en antwoorden zijn op 24 oktober jl. ontvangen. Hoe beoordeelt het College de communicatie in deze ‘kaalslag’ projecten?
 3. Wat heeft het College gedaan om de gemeenteraad actief te betrekken n.a.v. de 4 moties hierover in de Begrotingsraad van 6 november 2012 en de toezeggingen die toen zijn gedaan? Graag toelichten?
 4. Hoe vaak heeft de gemeente (o.a. Meldpunt Leefomgeving) n.a.v. vragen of meldingen van burgers over concrete kwesties een nietszeggend antwoord gegeven in de trant van ‘dit komt door bezuinigingen die de Raad heeft vastgesteld’?

Patijnenburg (sociale werkvoorziening)

 1. Hoeveel fte’s en personen van Patijnenburg waren in opdracht van de gemeente gemiddeld werkzaam in het beheer openbaar groen in 2012, in 2013 (eerste helft), in 2013 (tweede helft) en naar verwachting in 2014?

Veiligheid

 1. Heeft het College de veiligheid in de afwegingen betrokken bij deze projecten?
 2. Komen er schuine kanten met gras langs het water in plaats van natuurlijke drempels van laag struikgewas?
 1. Is het College van oordeel dat de wijze van uitvoering van voornoemde ‘kaalslagprojecten’ en de keuzes die daarin worden gemaakt de verantwoordelijkheid van de Raad is of van het College?

Leo Geubbels
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top