skip to Main Content

Vragen aan het college; inzake kabinetsplannen bezuiniging groenonderwijs/innovatie tuinbouwsector

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake kabinetsplannen bezuiniging groenonderwijs/innovatie tuinbouwsector

Vraag 039 2014-2018

Edelachtbaar College,

Het Kabinet heeft in de begroting een forse bezuiniging doorgevoerd voor het groenonderwijs en de innovatie van de tuinbouwsector. Duidelijk zal zijn dat dit rijksbeleid een negatief effect heeft op het herstel van de tuinbouweconomie, juist nu voor Westland belangrijke besluiten aanstaande zijn zoals de komst van de greenport horticampus. Ook de bezuiniging op het gebied van innovatie zal het herstel van de tuinbouwsector en het verder uitgroeien daarvan schaden.

Westland maakt natuurlijk onderdeel uit van de greenport Holland. De gemeente Westland en de greenport Holland zullen nu maximale inzet moeten plegen om de bezuinigingen ongedaan te maken, althans moeten voorkomen dat de bezuinigingen een negatieve weerslag vinden in de huidige ontwikkelingen inzake de greenport horticampus en ook de verdere uitbouw van Westland als kenniscentrum.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend wat de effecten zijn van de nu in de begroting nog voorkomende bezuinigingen op het gebied van groenonderwijs/innovatie?
  • Welke acties heeft uw College reeds ondernomen om die bezuinigingen ongedaan te maken en welke acties zijn te verwachten van greenport Holland waarvan de burgemeester van Westland uiteraard de voorzitter is?
  • Is er overleg gaande met de initiatiefnemers van de greenport horticampus over de effecten van de bezuinigingen op de haalbaarheid en het tijdig doorgaan van de greenport horticampusplannen?
  • Kan uw College in kaart brengen als de bezuinigingen doorgaan, wat dat betekent voor innovaties in Westland en ook voor het groenonderwijs in zijn algemeenheid in Westland?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top