skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake meer aandacht voor overlastgevende vaartuigen door Westlandse vaarten

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake meer aandacht voor overlastgevende vaartuigen door Westlandse vaarten

 

Vraag 008 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig is in de afgelopen periode diverse malen aangesproken op overlastgevende in de volksmond genoemde “zuipschuiten” die vooral bij mooi weer door het Westland varen; Afgelopen weekend bij de opening van het vaarseizoen zijn meer dan 50 meldingen gedaan bij de Politie die echter blijkbaar niet meer over een vaartuig beschikt. Daardoor zou niet kunnen worden opgetreden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bereid om een op de gemeentepagina in het plaatselijk blad aan te geven dat gebruikers van vaartuigen op het water zich moeten houden aan bepaalde regels en dat het zeker niet de bedoeling is dat zij overlast teweegbrengen?
  • Welke instructies heeft de Politie in geval van meldingen wegens overlast als hiervoor aangegeven?
  • Is uw College bereid om afdoende maatregelen te (doen) nemen tegen overlast?
  • Is uw College bekend met de hiervoor genoemde meldingen bij de Politie en ook dat daar in feite niets mee gebeurt, althans die indruk bestaat bij de melders? De burgers voelen zich dan niet serieus genomen en op welke wijze kan dit gevoel bij de burgers worden weggenomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Peter Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top