skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake mogelijke ongewenste schuldontwikkeling gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

18 november 2014

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake mogelijke ongewenste schuldontwikkeling gemeente Westland

Vraag 049 2014-2018

Edelachtbaar College,

Recent is gebleken dat van derden in het verleden verkregen subsidiegelden al verwerkt zijn in de stand van de schuldontwikkeling. In een recent raadsvoorstel valt daarover het navolgende te lezen: “Voor het centrum van ’s-Gravenzande zijn in 2006 circa € 4 miljoen aan ISV-2 gelden beschikbaar gesteld. Hiervan is nog circa € 1.5 miljoen vrij beschikbaar…. De ISV-subsidie is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte… De investering is nog niet voorzien in de loop van de begroting. In de door uw Raad vastgestelde begroting is nog geen rekening gehouden met deze investering. Dit voorstel voorziet in de dekking waarbij opgemerkt wordt dat dit daarbij ook een nadelig effect heeft op de te verwachten schuldontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt doordat de in het verleden ontvangen ISV-2 gelden al verwerkt zijn in de huidige stand van de schuldenontwikkeling.”

In feite betekent dit derhalve dat de ontvangen subsidiegelden gebruikt zijn in het kader van aflossing van schulden in het verleden en dus niet bewaard zijn voor het doel waarvoor de subsidie verleend is. Dit betekent dat als de uitgave waarvoor de subsidie verleend is daadwerkelijk moet plaatsvinden, de schuldpositie van de gemeente Westland oploopt. Doen we de betreffende investering niet, dan zal vaak de subsidie terugbetaald moeten worden. De fractie van GBW bij monde van Remmert Keizer en de fractie van Westland Verstandig bij monde van ondergetekende hebben daarover reeds vragen gesteld in de Commissie. Op die vragen kon door de wethouder geen goed antwoord gegeven worden.

Het is bekend dat bijvoorbeeld met betrekking tot de Poelzone, Boomawatering en ook andere projecten gelden van andere overheden danwel derden als subsidie verkregen zijn, terwijl de investeringen en de uitgaven vaak nog moeten plaatsvinden. Vaak is daar een tijdslimiet aan verbonden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Acht uw College het een gelukkige zaak dat voor een bepaald doel ontvangen subsidiegelden worden verwerkt in de totale gemeenteschuld en geen specifieke reservering van die gelden plaatsvindt, waardoor als de gesubsidieerde uitgave alsnog moet gaan plaatsvinden, de uit te geven gelden opnieuw geleend moeten worden?
  • Ontstaat door vorenstaande handelwijze binnen de gemeente Westland niet een ondoorzichtig en voor de Raad in het geheel niet meer te controleren situatie?
  • In hoeveel andere gevallen is door het College een ontvangen subsidie of andersoortige bijdrage van derden bestemd voor de uitvoering van projecten/zaken geboekt zoals bij de ISV-2 gelden het geval is? Welke gelden betreft het, wat is de hoogte daarvan en welke investeringen moeten nog gedaan worden voor ontvangen subsidiegelden die al verwerkt zijn in de begrote gemeenteschuld?
  • Hoeveel van de gesubsidieerde activiteiten die nog moeten worden uitgevoerd, zijn er nog en die niet in de begroting 2015-2018 zijn opgenomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top