skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake mogelijke plaatsing HF Radarsysteem Ter Heijde

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake mogelijke plaatsing HF-radarsysteem Ter Heijde

Vraag 084 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door inwoners uit Ter Heijde die zich zorgen maken over de mogelijke plaatsing van een HF-radarsysteem en de ruimtelijke hinder die een dergelijk systeem zal gaan veroorzaken en voorts mogelijkerwijs stralingen.

Dit leidt tot de navolgende vragen van onze fractie:

  • Is inderdaad een aanvrage ingediend door een partij die een HF-radarsysteem wil plaatsen bij Ter Heijde?
  • Kan het College aangeven of een dergelijke omgevingsvergunningsaanvrage inderdaad is ingediend en wie de aanvragende partij is en waar deze exact komt te staan?
  • Kan het College aangeven de omvang van het radarsysteem daar, naar verluidt, die omvang erg omvangrijk is en bepaaldelijk ontsierend zal werken? Kan het College details verstrekken van de aanvrage?
  • Gaat het College voordat de vergunning verleend wordt ook een stralingsonderzoek uitvoeren daar, naar verluidt, gevreesd wordt voor eventuele elektromagnetische straling? Is het College bekend met dit gevaar?
  • Wanneer wordt besloten op de vergunningsaanvrage en wanneer is de plaatsing gepland? Heeft uw College al afspraken gemaakt hierover met de plaatser? Welke andere vergunningen heeft degene die de installatie wil plaatsen nog meer nodig?
  • Worden de bewoners van Ter Heijde betrokken bij dit project?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top