skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake Nolweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Nolweg

Vraag 157 2014-2018

 

 

Edelachtbaar College,

 

Aanleiding voor deze artikel 26-vraag:

Deze vraag werd gesteld als rondvraag bij de commissie EFO omdat het onder de portefeuille van wethouder Duijvestijn valt. De voorzitter van de commissie EFO heeft de zaak terugverwezen naar de commissie Ruimte. Echter de voorzitter weigerde tijdens de commissievergadering de vraag te behandelen. Vandaar de noodzaak om via artikel 26 de vraag nogmaals aan uw College voor te leggen.

In de commissie is tot tweemaal toe gesproken over het bouwplan aan de Nolweg. Het perceel heeft nu een agrarische bestemming en het was de bedoeling om daar een bedrijfsbestemming aan te geven. Inmiddels zou ook woningbouw eventueel in de rede liggen. Nadat de commissie in meerderheid tot twee keer toe heeft aangegeven geen bedrijfsbebouwing te willen, hebben de wethouders Duijvestijn en Weverling de raadsleden bij elkaar geroepen om te overleggen. Dat overleg heeft tot nog toe twee keer plaatsgevonden en zelfs is er al een SAOZ-rapport uitgebracht. Onze fractie heeft het feit dat het rapport er is ook vernomen van derden.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wat is er in het laatste achterkamertjesoverleg op 10 maart jl. besproken tussen de hiervoor genoemde wethouders en raadsleden?
  • Op welke wijze wordt hier over teruggekoppeld naar degenen die bezwaar hadden tegen het aanvankelijke plan en de wijziging van het bestemmingsplan?
  • Hoe kan het dat ook inmiddels derden op de hoogte zijn van het SAOZ-rapport?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top