skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake onbegrijpelijke, volledig onjuiste en misplaatste reacties gevolgen dubbelrol accountant

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake onbegrijpelijke, volledig onjuiste en misplaatste reacties gevolgen dubbelrol accountant

Vraag 078 2014-2018

Edelachtbaar College,

Daar er geen tijd meer was voor de behandeling in de commissie van het agendapunt “schrijven van de heer R.M.J. van Vugt en column van de heer Cor van der Mark van CDA Westland in de Lierenaar”, thans een artikel 26-vraag met vragen daarover. Daar het College eerder aangaf geen antwoorden meer te zullen geven op onderhandse vragen is de fractie genoodzaakt op deze wijze de vragen voor te leggen.

De geagendeerde brieven en het artikel worden bijgevoegd.

De navolgende vragen:

  • Wat is het standpunt van het College over de opschorting van de werkzaamheden door Deloitte? Deloitte had eerder een tijdschema van hun planning afgegeven en op het moment dat zij de werkzaamheden opschortte had de jaarrekeningcontrole al klaar moeten zijn. Welke consequenties trekt uw College daaruit?
  • Deloitte geeft aan: “Ook zal ondergetekende met uw gemeente ten behoeve van de hervatting van de controlewerkzaamheden de reeds getroffen maatregelen en nog uit te voeren werkzaamheden in verband met de voorgestelde maatregelen vervolgafspraken maken”. Tevens wordt aangegeven: “Ondergetekende zal contact met uw gemeente opnemen om deze voorgestelde maatregelen te duiden”.

Met de Raad heeft Deloitte niets “geduid” en ook geen vervolgafspraak gemaakt. Ervan uitgegaan moet worden dat dat met uw College gebeurd is. Is er op beide punten zoals aangegeven in de brief van 22 mei 2015 contact met uw College geweest? Als Van Vugt spreekt over “uw gemeente” is dat dan uw College of is dat de Raad?

  • Na de brief van 22 mei 2015 was dus duidelijk dat Deloitte haar werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening zou afmaken. Desalniettemin komt Cor van der Mark van CDA Westland bijna een week na de bekendmaking dat Deloitte doorgaat met de werkzaamheden met het onthullende bericht in de Lierenaar: “Als dit werkelijkheid wordt betekent dit dat er over 2014 geen goedkeuring gegeven kan worden aan de cijfers”. En: “De gemeente ….. riskeert onder toezicht gesteld te worden”. En: “Dat betekent dat er altijd aan de Provincie gevraagd moet worden of we geld uit mogen geven”. En: “Alle plannen voor De Lier gaan dan zeer waarschijnlijk voor langere tijd in de ijskast. Geen geluidsscherm N223, geen ophoging van de Bomen- en Druivenwijk, geen Oostelijke Randweg, geen Oosterbrug, geen opknapbeurt voor de Sportlaan”. Ofwel het raadslid Van der Mark van CDA Westland was nog aan zijn winterslaap bezig –gezien het feit dat hij in ieder geval fysiek in de Raad aanwezig is, zal dat niet de reden zijn- ofwel de heer Cor van der Mark probeert willens en wetens hier verkeerde informatie te verstrekken. Helaas is het laatste het geval en meent hij Westlandse burgers volledig op het verkeerde spoor te zetten en lastig te vallen met achterhaalde feiten. Dat noem je volksbedrog, het niet serieus nemen van de burgers en vooral stemmingmakerij. Blijkbaar weet deze man niets anders meer te bedenken dan weg te duiken in onjuiste, achterhaalde (ook al zou de accountant zich teruggetrokken hebben) ook niet correcte berichtgeving. Zoals eerder al aangegeven doet met name burgemeester Van der Tak in deze wat hij als voorzitter van de Raad absoluut niet moet doen: Hij gaat voor in het veroordelen van een fractie die op de juiste wijze een terechte misstand aan de orde stelt, daarbij speculerend dat met name zijn eigen CDA hem daarin zal volgen. Van der Mark is een voorbeeldig volger, zal in CDA-kringen inclusief Van der Tak geroemd worden om zijn moed en heldhaftigheid, maar dat maakt het natuurlijk niet minder ernstig. Van der Mark liegt gewoon en weet dat drommelsgoed. Gaarne de visie van uw College over dit soort vreemd gedrag;

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 26-vraag 078 e-mail van Van Vugt 7-5-15

bijlage artikel 26-vraag 078 brief van Deloitte 22-5-15

bijlage artikel 26-vraag 078 column Cor van der Mark Lierenaar

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

 

Back To Top